แท็ก "พระพรหมดิลก"

คืนสมณศักดิ์ "พระพรหมดิลก" เจ้าอาวาส "วัดสามพระยา" พ้นมลทินทุจริตเงินทอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯสถาปนาสมณศักดิ์รองสมเด็จพระราชาคณะ “พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค)” อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยาที่ราชทินนาม “พระพรหมดิลก” หลังพ้นมลทินทุกคดี

โปรดเกล้าฯ คืนสมณศักดิ์ “พระพรหมดิลก” เจ้าอาวาสวัดสามพระยา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม คืนสมณศักดิ์ พระพรหมดิลก พระราชาคณะเจ้าคณะรอง วัดสามพระยา โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอน สมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน มีผล 17 มีนาคม 2566