22 มีนาคม "วันน้ำโลก" ปี 2566 รณรงค์ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

22 มีนาคม "วันน้ำโลก" ปี 2566 องค์การสหประชาชาติ กำหนดประเด็นรณรงค์ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ และสุขาภิบาล

22 มีนาคม "วันน้ำโลก" ปี 2566 รณรงค์ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

22 มีนาคม "วันน้ำโลก" ปี 2566 องค์การสหประชาชาติ กำหนดประเด็นรณรงค์ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำและสุขาภิบาล

เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต

ในปี 1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันน้ำโลก" หรือ "World Water Day" เพื่อย้ำให้เห็นความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ เผยข้อมูลว่า ในปี 2566 ซึ่งเป็นครึ่งทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำและสุขาภิบาล (SDG6 : Clean Water & Sanitation) ซึ่งประเทศสมาชิกมีผลการดำเนินการร่วมกันต่ำกว่าเป้าหมาย องค์การสหประชาชาติ จึงกำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องวันน้ำโลกประจำปี 2023 ว่า "Accelerating change" หรือ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน "Be the change you want to see in the world." หรือ "จงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้" เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำและสุขาภิบาลซึ่งประเทศสมาชิก จะมีการแลกเปลี่ยนกัน ในการประชุมที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 22- 24 มีนาคม 2566 โดยมี 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. Water for health: การเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด และถูกสุขอนามัย

2. Water for sustainable development: การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยมีการจัดการอย่างสมดุลของน้ำ พลังงาน และอาหาร ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

3. Water for climate, Resilience and Environment: การพิจารณาน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิอากาศ การปรับตัว และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากน้ำ

4. Water for cooperation: ความร่วมมือบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การพิจารณาน้ำซึ่งเป็นปัจจัยร่วมในทุกประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. Water action decade: การเร่งปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำและสุขาภิบาล

สารเนื่องใน "วันน้ำโลก"

ขณะที่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่านสารผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2566 กล่าวว่า "น้ำ" เป็นทรัพยากรสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นสำคัญในหัวข้อ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" ด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อลดวิกฤติด้านน้ำและสุขาภิบาล โดยรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันเป็นผู้เปลี่ยนแปลง สิ่งที่อยากเห็นในโลกใบนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน และได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านจากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสภาพปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ได้วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพลวัตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ด้าน คือ

  • การบริการน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม
  • การสร้างความมั่นคงและเพิ่มผลิตภาพของน้ำ
  • การลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติด้านน้ำ
  • การฟื้นฟูป่าต้นน้ำและคุณภาพน้ำ
  • การเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ วิถีทางสังคม เศรษฐกิจของพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งนํ้าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ในลักษณะลุ่มนํ้าอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำของประเทศที่เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนทุกพื้นที่ ร่วมกับภาคีหน่วยงานและองค์กร นักวิชาการและปราชญ์ท้องถิ่น ควบคู่กับการทำความเข้าใจและขยายเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชน และเดินหน้าไปพร้อมกับประเทศสมาชิกในการประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ เพื่อยืนยันความร่วมมือ เร่งการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ในการประชุมสหประชาชาติทบทวนการดำเนินงานด้านน้ำในห้วงครึ่งแรกของทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ "น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาส “วันน้ำโลก” ประจำปี 2566 นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน

คุณกำลังดู: 22 มีนาคม "วันน้ำโลก" ปี 2566 รณรงค์ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด