50 ปี กรมวิชาการฯ จัดงานใหญ่กระบี่ มุ่งเป้าพาเกษตรกรใช้งานวิจัยสร้างเงิน

50 ปี กรมวิชาการฯ จัดงานใหญ่กระบี่ มุ่งเป้าพาเกษตรกรใช้งานวิจัยสร้างเงิน

ภาคใต้นับอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแห่งหนึ่งของประเทศ ประกอบไปด้วยพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ ทะเล ภูเขา สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ชาวบ้านประกอบทั้งอาชีพเกษตรและประมง แต่ก็ต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทุกสาขาอาชีพ ได้รับความเดือดร้อน ในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ย่างสู่ปีที่ 51 ของกรมวิชาการเกษตร จึงพุ่งเป้านำนวัตกรรม งานวิจัย ไปช่วยฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพสืบต่อไป

“ในโอกาสเฉลิมฉลองกรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี กรมจึงกำหนดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลผลิตภาคใต้ ภายใต้แนวคิด วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช นวัตกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของภาคใต้ ที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 50 ปี”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกถึงงานใหญ่ของกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของกรมวิชาการเกษตร...งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลผลิตภาคใต้ 7 ในครั้งนี้ จะเป็นงานที่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ทั้งนิทรรศการให้ความรู้ด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ที่ประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 พืชไร่พันธุ์ดี ให้รายได้ดีและ รวดเร็ว เช่น ข้าวโพด ถั่วหรั่ง และพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร โซนที่ 2 พืชผสมผสาน หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง โซนที่ 3 พืชท้องถิ่น พืชจีไอ อนาคตพืชเศรษฐกิจใหม่พื้นที่ภาคใต้ โซนที่ 4 ผลผลิตสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ โซนที่ 5 ต้นแบบแปลงส้มโอทับทิมสยามเพื่อการส่งออก โซนที่ 6 นวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ทั้งปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะพร้าว กาแฟ โดยจะได้เรียนรู้ทั้งด้านสายพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การนำไปใช้ประโยชน์ การแปรรูป พืชทางเลือกเสริมรายได้ สร้างเศรษฐกิจใหม่ในครัวเรือน เช่น เห็ด กัญชา กระท่อม

โซนที่ 7 วันสต๊อปเซอร์วิส ทางการเกษตรจากใจกรมวิชาการเกษตร โซนที่ 8 มิตรภาพทางการเกษตร โดยบริษัทจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆ และโซนที่ 9 โครงการ “DOA Green Together” แปลงต้นแบบการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร และโครงการ “การผลิตแบบผสมผสานทางการเกษตร” (มะพร้าว พืชร่วม และการเลี้ยงผึ้ง) 1 ไร่ 1 แสน ในพื้นที่ในภาคใต้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตความรู้ที่น่าสนใจ เช่น การผลิตชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ, การขยายพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามโดยการตอนกิ่ง, การทำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์, การแปรรูปน้ำมะขามป้อม เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถเข้ารับการให้บริการด้านจีเอพีโมบาย (GAP mobile) การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็ว โดยใช้ DOA Test kits

นอกจากนี้ยังมีการตรวจวิเคราะห์น้ำ การขอใบรับรองจีเอพีพืช, พืชอินทรีย์, แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน, การส่งออกผลผลิตทางการเกษตร พร้อมเรียนรู้การใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆของกรมวิชาการเกษตร และความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ปุ๋ย, พ.ร.บ. วัตถุอันตราย และ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พร้อมกันนี้ยังมี การแจกข้าวโพดต้ม น้ำและผลผลิตจากพืชท้องถิ่น พืชจีไอ ต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ดีให้กับผู้ร่วมงานทุกคนด้วย โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.doa.go.th

กรวัฒน์ วีนิล

คุณกำลังดู: 50 ปี กรมวิชาการฯ จัดงานใหญ่กระบี่ มุ่งเป้าพาเกษตรกรใช้งานวิจัยสร้างเงิน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด