“บิ๊กป้อม” หนุน สร้างการรับรู้ประชาชน เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“บิ๊กป้อม” หนุน สร้างการรับรู้ประชาชน เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“พล.อ.ประวิตร” เปิดงาน สัมมนา “PDPA Going Forward” เร่งสร้างการรับรู้ ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา PDPA Going Forward โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานสัมมนา PDPA Going Forward ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเกือบครบ 1 ปีแล้วที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ โดยได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้ ไปแล้ว 21 ฉบับ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในสังคมไทย รวมถึงนานาอารยประเทศเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นศูนย์กลางที่สามารถให้ความรู้ ช่วยเหลือด้านข้อมูลส่วนบุคคลแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ฉบับ เช่น ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. 2565 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 เป็นต้น นับตั้งแต่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบ InfoGraphic คลิปวิดีโอ รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษาจากข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรในทุกภาคส่วน รวมทั้งเผยแพร่แผนการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเริ่มแรก เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ในการยกระดับองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้มีมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องตามหลักการสากลที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

คุณกำลังดู: “บิ๊กป้อม” หนุน สร้างการรับรู้ประชาชน เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด