ชี้ “ครูแนะแนว” ช่วยนักเรียนเดินถูกทาง

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา วิถีใหม่ และการนำหลักการปฏิบัติ

ชี้ “ครูแนะแนว” ช่วยนักเรียนเดินถูกทาง

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ และการนำหลักการปฏิบัติตนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วย “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ” มีคณาจารย์มหาวิทยาลัย นักจิตวิทยาคลินิก ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว และคณะทำงานสำนักวิชาการฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุม ว่า ครูแนะแนวเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ดีในตัวเอง เป็นเกราะป้องกันไม่ให้นักเรียนเดินทางผิด ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางถูกให้นักเรียนตามความสนใจและถนัด ดังนั้น ครูแนะแนวจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน พูดคุย และสร้างกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการผ่านเพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเคลื่อนหลักคิดที่มีการทดลองใช้แล้วและผลเชิงประจักษ์จากโรงเรียนต่างๆ นำมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับนักเรียน

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า การพัฒนาครูแนะแนวแกนนำไปสู่การปฏิบัติ กำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คือ ครูแนะแนวแกนนำศูนย์แนะแนว 78 ศูนย์ทั่วประเทศในเดือน พ.ค.2566 ทั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำ YC สู่การสร้างคุณลักษณะของเพื่อนที่ปรึกษาให้มีหลักการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขของนักเรียน ตอบโจทย์คุณภาพนักเรียนดี เก่ง อย่างมีความสุข เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ.

คุณกำลังดู: ชี้ “ครูแนะแนว” ช่วยนักเรียนเดินถูกทาง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด