ชาวคริสต์ ดูดวงได้ไหม? พระคัมภีร์ระบุว่าอย่างไร เป็นบาปหรือไม่

“การเมือง ศาสนา ความรัก และฟุตบอล” ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการพูดคุยกัน แม้ว่าจะเป็นคู่รัก เพื่อน คนในครอบครัว ก็อาจมีความคิดเห็นเรื่องเหล่านี้ที่ไม่ตรงกัน นำไปสู่ประเด็นขัดแย้งและเกิดเป็น

ชาวคริสต์ ดูดวงได้ไหม? พระคัมภีร์ระบุว่าอย่างไร เป็นบาปหรือไม่

“การเมือง ศาสนา ความรัก และฟุตบอล” ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการพูดคุยกัน แม้ว่าจะเป็นคู่รัก เพื่อน คนในครอบครัว ก็อาจมีความคิดเห็นเรื่องเหล่านี้ที่ไม่ตรงกับ นำไปสู่ประเด็นขัดแย้ง และเกิดเป็นรอยแยกทางความรู้สึก แม้กระทั่งการดูดวง ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผูกกับความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็ขัดกับความเชื่อทางศาสนาของบางคนเช่นกัน

พระคัมภีร์ระบุห้ามไม่ให้เป็นหมอดู ดูดวง แต่ทางสังคมถือเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

จากบทความของ ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร เว็บไซต์คริสตจักรใจสมาน ระบุว่าพระคัมภีร์สั่งห้ามชัดไม่ให้เป็นหมอดู และไม่ให้ไปดูหมอ หรือดูดวง โดยในเนื้อหารายละเอียดนั้น อธิบายอยู่ในพระคัมภีร์หลายตอน ว่าห้ามไม่ให้บุตรหลานของชาวคริสต์ เป็นคนทำนาย เป็นหมอดู ห้ามไม่ให้ประพฤติตนเป็นศาสดาจารย์


“ฉธบ. 18:10-12 ห้ามใครในพวก‍ท่านยอมให้บุตร‍ชาย หรือบุตร‍หญิงของตนลุย‍ไฟ เป็นคนทำ‍นาย เป็นหมอ‍ดู เป็นโหร หรือเป็นนัก‍วิท‌ยา‌คม เป็นหมอ‍ผี เป็นคนทรง เป็นพ่อ‍มด แม่‍มดหรือเป็นหมอ‍พราย ทุกคนที่ทำสิ่ง‍เหล่า‍นี้ย่อมเป็นที่รัง‍เกียจแด่พระ‍ยาห์‌เวห์ และเพราะสิ่ง‍พึง‍รัง‍เกียจเหล่า‍นี้ พระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าของท่านจึงทรงขับ‍ไล่พวก‍เขาไปพ้น‍หน้าท่าน

ยรม. 27: 9 เพราะฉะนั้นอย่าฟังผู้พยากรณ์ หรือพวกโหรหรือคนช่างฝันของเจ้า หรือหมอดูหรือนักวิทยาคมของเจ้า ผู้ซึ่งกล่าวแก่เจ้าว่า “ท่านจะไม่ปรนนิบัติกษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนดอก”

นอกจากคริสเตียนแล้ว ชาวคริสตชน ซึ่งตามความหมาย คือ ผู้นับถือพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะนิกายไหน คาทอลิก ออร์โธดอกซ์ โปรเตสแตนต์ ก็คือผู้ที่เชื่อในพระเจ้า และการมีอยู่ของศาสนจักร

ตามระบุในพระคัมภีร์ของชาวคริสต์ในแต่ละนิกาย มีความเชื่อในทางเดียวกันว่า พระเจ้าได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุดไว้แล้ว

พระคัมภีร์ (สุภาษิต 3:5-6) ระบุว่า “ความไว้ใจของเราอยู่ในพระเจ้าเพียงผู้เดียวและเรารู้ว่าพระองค์จะทรงนำทางเรา ความเชื่อในสิ่งใดนอกจากพระเจ้านั้นผิด”

เพราะฉะนั้นแล้ว ชาวคริสต์ที่มีศรัทธาต่อพระเจ้า จึงมีความเชื่อว่าการดูดวงนั้นเป็นบาปอย่างหนึ่ง จะเป็นบาปเล็ก หรือบาปใหญ่ นั้นขึ้นอยู่กับบริบท

แม้กระทั่งศาสนาพุทธเอง พระพุทธเจ้าก็บัญญัติธรรมว่า ไม่ให้พระสาวก แสดงธรรมอภินิหาร แต่เรื่องการดูดวงนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เป็นเรื่องปัจเจก ซึ่งการแสดงความคิดเห็นว่าควรทำ หรือ ไม่ควรทำ นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อจิตใจของผู้ฟัง เพราะฉะนั้นแล้ว หากจะพูดเรื่อง “การเมือง ศาสนา ความรัก ฟุตบอล” ก็ควรนึกถึงใจเขา ใจเรา

ที่มา :

1.คริสเตียนกับการดูดวง, ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร. http://jaisamarnchurch.org. 2022. แหล่งที่มา : https://jaisamarnchurch.org/media/articles/christian-augur/ ค้นเมื่อ 25 เมษายน, 2566.

2. พิมพ์เขียวของศาสนจักรของพระคริสต์คืออะไร. https://www.churchofjesuschrist.org. 2022. แหล่งที่มา : https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/article/ces-devotionals/2014/01/what-is-the-blueprint-of-christs-church?lang=tha ค้นเมื่อ 25 เมษายน, 2566.

คุณกำลังดู: ชาวคริสต์ ดูดวงได้ไหม? พระคัมภีร์ระบุว่าอย่างไร เป็นบาปหรือไม่

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด