"เฉลิมชัย" ชู 17 ปี "กรมข้าว" มุ่งมั่นทำเพื่อชาวนาไทย

"เฉลิมชัย" ชู 17 ปี "กรมข้าว" มุ่งมั่นทำเพื่อชาวนาไทย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานครบรอบ 17 ปี "กรมการข้าว" มุ่งพัฒนาชาวนาไทย ก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมือง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

วันที่ 16 มี.ค. 66 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหาร เข้าร่วม ณ กรมการข้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแม่โพสพ พิธีไหว้ศาลพระภูมิ และพิธีไหว้เจ้าที่ ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลคนดีศรีข้าว ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ประจำปี 2565 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการข้าวในปีนี้ ได้แก่ นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และ น.ส.เบญจวรรณ พลโคต นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว

"ข้าวมีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และยังเป็นพื้นฐานของเกษตรกรไทย อีกทั้งยังถือเป็นพืชการเมือง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาในด้านข้าวอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องบุคลากรที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง การขับเคลื่อนการพัฒนาพันธุ์ข้าว และด้านการตลาด จึงทำให้ยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควร การดำเนินในปัจจุบันจึงต้องไม่มองแค่ผลประโยชน์และคะแนนเสียง และต้องช่วยกันเปลี่ยนความคิด ก้าวข้ามเรื่องผลประโยชน์และการเมือง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่านักวิชาการและนักวิจัยของกรมการข้าวมีความรู้ความสามารถ จึงต้องมาช่วยกันยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพี่น้องชาวนาเกือบ 5 ล้านครอบครัว หรือ 15 ล้านคน ต้องเป็นกลุ่มคนที่เข้มแข็ง เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้าง GDP ของประเทศ จึงเน้นย้ำกับกรมการข้าวให้เห็นปัญหาที่แท้จริง จะได้แก้ไขได้ตรงจุด ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ถ้าคิดถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้" นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารงานของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ท่านตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ ส่งออกข้าวไทยลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวราคาสูง สถานการณ์ภัยธรรมชาติ และแมลงศัตรูข้าว ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ และได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ได้ปริมาณที่มากขึ้น เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้กรมการข้าวพัฒนาและสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์รวมบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่ โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว อีกทั้งยังได้มีเป้าหมายที่จะเชิญชวนให้พี่น้องชาวนา ร่วมมาเป็นชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนและทำงาน ตลอดจนยังได้จัดให้มีโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ที่มุ่งเน้นการผลิตข้าวคุณภาพสูง ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแทน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัย.

คุณกำลังดู: "เฉลิมชัย" ชู 17 ปี "กรมข้าว" มุ่งมั่นทำเพื่อชาวนาไทย

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด