ดึงหุ้นส่วนช่วยกลุ่มเปราะบาง พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง

ดึงหุ้นส่วนช่วยกลุ่มเปราะบาง พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสาริกา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ว่า เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการที่เหมาะสมครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

สำหรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในพื้นที่ อีกทั้งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้ พม.มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง

โดยในปี 2566 พม.ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน 7 นโยบายสำคัญ (Flagship Projects) ซึ่งรวมถึงการสานพลังเครือข่ายเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้หน่วยงานสังกัด พม.ในทุกจังหวัดสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ”.

คุณกำลังดู: ดึงหุ้นส่วนช่วยกลุ่มเปราะบาง พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด