เห็นชอบปรับเกณฑ์สินเชื่อผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขยายเวลาโครงการ

เห็นชอบปรับเกณฑ์สินเชื่อผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขยายเวลาโครงการ

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมผู้กู้รายเดิมเข้าถึงสภาพคล่อง พร้อมขยายเวลาโครงการ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการลงทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการ มีสาระสำคัญดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ปรับปรุงโดยขยายกลุ่มผู้ขอสินเชื่อให้ครอบคลุมลูกหนี้รายเดิมที่เคยได้รับสินเชื่อโครงการมาแล้วเกิน 5 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จากเดิมที่ผู้ขอสินเชื่อโครงการนี้จะต้องไม่เคยได้รับสินเชื่อโครงการ หรือได้รับสินเชื่อโครงการมาแล้วไม่เกิน 5 ปี


2. วงเงินโครงการ 25,000 ล้านบาท ปรับปรุงโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้รายเดิมที่เคยได้รับสินเชื่อของโครงการมาแล้วเกิน 5 ปี ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีต้องการขอรับสินเชื่อโครงการต่อเนื่อง
  • วงเงิน 5,000ล้านบาท สำหรับผู้กู้รายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสินเชื่อของโครงการมาก่อนทั้งนี้ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อ โดยให้ความสำคัญกับผู้กู้รายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสินเชื่อมาก่อนเป็นลำดับแรก

3. วงเงินกู้และขยายระยะเวลาชำระเงินกู้

3.1 ผู้กู้รายเดิมที่เคยได้รับสินเชื่อโครงการแล้ว แบ่งเป็น

  • ผู้ที่เคยได้รับวงเงินกู้เกิน 20 ล้านบาท กู้ได้สูงสุดไม่เกินวงเงินที่เคยได้รับ โดยต้องชำระเงินกู้ให้คงเหลือไม่เกิน 50 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และชำระเงินกู้ให้คงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังจากนั้นต้องชำระเงินกู้ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568
  • ผู้ที่เคยได้รับวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จากเดิมที่กำหนดวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2568

3.2 ผู้กู้รายใหม่ ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับผู้ประกอบการจัดทำแผนการชำระหนี้และกำหนดหลักเกณฑ์การชำระคืนสินเชื่อ

4. ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อของธนาคารออมสินให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 (จากเดิมภายใน 30 มิถุนายน 2566)

ในช่วงท้าย นางสาวรัชดา ยังระบุด้วยว่า แม้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน รัฐบาลจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ครอบคลุมผู้ประกอบการมากขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง.

คุณกำลังดู: เห็นชอบปรับเกณฑ์สินเชื่อผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขยายเวลาโครงการ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด