หนุน สศศ.ทำงานเชิงรุกสร้างคุณภาพผู้เรียน

หนุน สศศ.ทำงานเชิงรุกสร้างคุณภาพผู้เรียน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ต่อยอดการพัฒนาผู้เรียน” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ จำนวน 180 แห่ง ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตอนหนึ่งว่า ขอฝากเรื่องของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต้องให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของเป้าหมายการศึกษาชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ สนุกกับการเรียนรู้ และต้องน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นแก่นหลักของการพัฒนาคน ทั้งเสริมการขับเคลื่อนด้วยนโยบายของ รมว.ศธ. และ KPI ของเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งนักเรียนในสังกัด สศศ. มีความหลากหลาย ดังนั้น KPI ของนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกัน จึงควรจะเติมและดึงศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ เป็นสำคัญ

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคือฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่นำให้คิด พาให้ทำ เป็นผู้นำทางวิชาการ แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องได้ และสร้างเครือข่ายให้หลากหลาย ทั้งชุมชน ผู้ปกครอง วัด และหน่วยงานจากภายนอก เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในทุกๆช่องทาง.

คุณกำลังดู: หนุน สศศ.ทำงานเชิงรุกสร้างคุณภาพผู้เรียน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด