แกะไทม์ไลน์ STARK ตั้งแต่วันแรก จนถึงหยุดเทรด เกิดอะไรขึ้นกันแน่?

แกะไทม์ไลน์ STARK ตั้งแต่วันแรก จนถึงหยุดเทรด เกิดอะไรขึ้นกันแน่?

เป็นที่สนใจอย่างมากในช่วงนี้ สำหรับ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK หลังเลื่อนส่งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นรอบที่สาม ในวันที่ 19 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา

#ไทยรัฐมันนี่ รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของ STARK ตั้งแต่สมัยยังเป็นหุ้น SMM ดังนี้

- 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ SMM ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลังส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 7 มีนาคม 2562 บริษัทฯ แจงแนวทางแก้ไข พร้อมพิจารณาการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 10 กรกฎาคม 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัทฯ 8 ราย โดยมีนายชนินทร์ เย็นสุดใจ เป็นประธานกรรมการ และนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการ

- 15 กรกฎาคม 2562 SMM แจ้งมติผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัท เป็น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK มาดำเนินธุรกิจด้านสายไฟเต็มตัว


- 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งข่าวของ STARK ในการปรับย้ายหมวดธุรกิจ จากเดิมคือหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ในอุตสาหกรรมบริการ เป็นหมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม

- 1 ตุลาคม 2562 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ การแก้ไขตัวเลขการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- 19 พฤศจิกายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ STARK หลังส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

- จบปี 2562 ถึง 9 เดือน ปี 2565 เป็นต้นมา ผลประกอบการของ STARK พลิกมีกำไรสุทธิ 123.92 ล้านบาท จากในปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 183.65 ล้านบาท และมีผลประกอบการที่เติบโตดีมาโดยตลอด โดยงบปี 2563 มีกำไรสุทธิ 1,608.66 ล้านบาท, งบปี 2564 มีกำไรสุทธิ 2,783.11 ล้านบาท และงบ 9 เดือน ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 2,216.47 ล้านบาท

จุดเริ่มต้นของความอลเวง

- 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติ เห็นชอบ ให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH ประกอบธุรกิจโซลูชันสายเคเบิลสำหรับยานยนต์ ทั้งแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใช้งานข้อมูลและเซนเซอร์ รวมถึงโซลูชันการชาร์จแบบ e-mobility สำหรับการใช้งานในยานยนต์ในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท

- 1 สิงหาคม 2565 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 17,375,206,607 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

- 10 ตุลาคม 2565 STARK แจ้งว่ามีนักลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 12 ราย

ยกเลิกดีลซื้อธุรกิจ

- 13 ธ.ค. 2565 บริษัทฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากเดิมจะซื้อ LEONI Kabel GmbH หลังพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ และมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบหลายประการ และเป็นการลงทุนที่อาจไม่คุ้มค่า

- 21 ธันวาคม 2565 ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) เนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกิน ของบริษัทประกอบด้วย กระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ และเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการ PP

- 27 มกราคม 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยมีนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 10 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งลาออกกะทันหันของนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยเป็นการดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง 1 เดือน

- 28 กุมภาพันธ์ 2566 STARK แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ล่าช้า (ครั้งที่ 1) โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี คาดจะส่งงบการเงินได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดนสั่งหยุดเทรด

- 1 มีนาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงิน รวม 7 ราย หนึ่งในนั้นมี STARK อยู่ด้วย

- 31 มีนาคม 2566 STARK แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ล่าช้า (ครั้งที่ 2) โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินได้ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 พร้อมแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

- 17 เมษายน 2566 กรรมการลาออก 1 ราย คือนายชินวัฒน์ อัศวโภคี กรรมการบริษัท

- 19 เมษายน 2566 นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการบริษัท ลาออก พร้อมกรรมการคนอื่นรวม 7 ราย พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คุณวนรัชต์ลงคุมเอง

- 19 เมษายน 2566 แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2565 ล่าช้า (ครั้งที่ 3) โดยมีนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการ คาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ภายในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าติดตามสำหรับ STARK คือการจัดการกับหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วจำนวน 5 ชุด ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566-2568 เพราะอาจจะส่งกระทบกับผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมเกือบหมื่นล้านบาท ซึ่งการแก้ไขวิกฤติในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีหรือไม่ และอนาคตของ STARK จะเป็นอย่างไรต่อไป ยังต้องติดตามกันต่อ

คุณกำลังดู: แกะไทม์ไลน์ STARK ตั้งแต่วันแรก จนถึงหยุดเทรด เกิดอะไรขึ้นกันแน่?

หมวดหมู่: การลงทุน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด