ขนส่งฯ เผยแนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

ขนส่งฯ เผยแนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

     กรมการขนส่งทางบกเผยแนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 ฉบับอัปเดตล่าสุด พร้อมฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ 50 ข้อ จับเวลาเหมือนสอบจริง รวมถึงแจก e-Book คู่มือสำหรับขอรับใบขับขี่

     เพจเฟซบุ๊ก “ขับขี่ปลอดภัย by DLT” โดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก เผยแนวข้อสอบใบขับขี่อัปเดตล่าสุดปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://safedrivedlt.com/ฝึกทำข้อสอบใบขับขี่/ ครอบคลุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผู้สนใจสามารถฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง 50 ข้อ พร้อมจับเวลาทำข้อสอบ 60 นาที ใช้คะแนนผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อเช่นเดียวกับการสอบจริง

     เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีการแบ่งหมวดหมู่ข้อสอบย่อย สามารถเลือกได้หลากหลายหมวดตามความสนใจ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก, สัญญาณ, เครื่องหมายบนพื้นทาง-ขอบทาง, ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน/ป้ายเตือนงานก่อสร้าง/ป้ายแนะนำ, การบำรุงรักษารถ, เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย, จิตสำนักและมารยาทในการขับรถ และรูปภาพกฎหมายจราจร

     นอกจากนี้ ยังมีการแจก e-Book คู่มือสำหรับขอรับใบขับขี่ ทั้งคู่มืออบรมใบขับขี่รถยนต์ และคู่มืออบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://safedrivedlt.com/คู่มืออบรมใบขับขี่/ รองรับทั้งการอ่านผ่านเว็บไซต์และดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF

คุณสมบัติผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์

 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอใบขับขี่รถยนต์

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่รถยนต์

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์

1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 • เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้าน และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบสายตาบอดสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

3. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

 • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
 • กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ

4. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

 • เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90 % (45 ข้อ)

5. ทดสอบภาคปฏิบัติ

     เข้ารับการทดสอบขับรถ 3 ท่า ได้แก่

 • ท่าเดินหน้า ถอยหลังตรง
 • ท่าถอยหลังเข้าจอด
 • ท่าจอดรถเทียบทางเท้า
  กรณีไม่ผ่าน: เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

6. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชั่วคราว มีอายุ 2 ปี

 • ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

คุณกำลังดู: ขนส่งฯ เผยแนวข้อสอบใบขับขี่ 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

หมวดหมู่: รถยนต์

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด