ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่าน อยากได้สิทธิทำตามนี้

วิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ สามารถทำเรื่องให้ทบทวนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค. 66 ด้วยตนเอง หรือหน่วยงานรับลงทะเบียน

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่าน อยากได้สิทธิทำตามนี้

วิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ทำเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค. 66 ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง และหน่วยงานรับลงทะเบียน

หลังจากที่กระทรวงการคลัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันนี้ (1 มี.ค. 66) โดยมีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ราว 14.5 ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการปกครองททั้งสิ้น 19.6 ล้านคน ส่วนอีก 5.05 ล้านคน เป็นกลุ่มคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ฉะนั้น จะต้องยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อขอรับสิทธิในขั้นตอนต่อไป

ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป และจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66

เอกสารสำหรับการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้เอกสาร ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

กรณียื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่หน่วยรับลงทะเบียน (คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต กทม./เมืองพัทยา/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส.)

กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้)

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไวต์โครงการฯ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

1. ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ ทำได้ 2 แบบ

 • ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
  • ผู้ลงทะเบียนกดยืนยันการอุทธรณ์ผ่าน https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
 • ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน
  • ผู้ลงทะเบียนติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธ.ก.ส., สำนักงานคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร, ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้กดยืนยันการอุทธรณ์แทนผู้ลงทะเบียนในระบบ

2. สามารถเลือกพิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ หากต้องการใช้ประกอบการอุทธรณ์กับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ยกเว้น ในกรณีทที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูล

3. ผู้ลงทะเบียนติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66

วิธียื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

คุณกำลังดู: ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่าน อยากได้สิทธิทำตามนี้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด