คปช.มีมติไม่ปรับปรุงนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

หลังประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2566 ว่า ที่ประชุม คปช.ได้พิจารณาการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

คปช.มีมติไม่ปรับปรุงนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2566 ว่า ที่ปสระชุม คปช.ได้พิจารณาการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติทุก 3 ปี ซึ่งครบกำหนดที่ต้องมีการทบทวนตามระเบียบดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการไม่มีการปรับปรุงนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยให้คงวัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จำนวน 4 ประการ บทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ จำนวน 24 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการจัดการป่าไม้ 2.ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ 3.ด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ ไว้เช่นเดิม โดยได้มอบหมายให้ ทส.เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

ปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีบางส่วนในท้องที่ ต.บ่อนอก ต.อ่าวน้อย ต.เกาะหลัก ต.คลองวาฬ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ พบว่า ป่าสงวนฯ ป่ากุยบุรี ทับซ้อนพื้นที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 56,605 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการเพิกถอนป่าสงวนฯ บริเวณที่ทับซ้อนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาการเพิกถอนป่าสงวนฯ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย และป่าสงวนฯ ป่าแม่หาดบางส่วน ที่ทับซ้อนกับพื้นที่นิคมสร้างตนเองเนื้อที่ประมาณ 31,106 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่มีสภาพป่า เนื้อที่ประมาณ 15,096 ไร่ ให้กันไว้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น.

คุณกำลังดู: คปช.มีมติไม่ปรับปรุงนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด