กกต.ขอความร่วมมือ นายจ้าง อนุญาตลูกจ้าง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 และ 14 พ.ค.

กกต.ขอความร่วมมือ นายจ้าง-สถานประกอบกิจการ อนุญาตให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งใหญ่ วันที่ 7 และ 14 พ.ค. 2566 โดยไม่ถือเป็น วันลา-วันหยุด

กกต.ขอความร่วมมือ นายจ้าง อนุญาตลูกจ้าง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 และ 14 พ.ค.

กกต.ขอความร่วมมือนายจ้าง-สถานประกอบกิจการ อนุญาตให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งใหญ่ วันที่ 7 และ 14 พ.ค. 2566 โดยไม่ถือเป็น วันลา-วันหยุด ชี้ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยว ขัดขวางระวังโทษจำคุกและปรับ

วันที่ 25 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศ เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมาตรา 142 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ อนุญาตให้ลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการ เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ ที่เลือกตั้งกลาง ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ หรือเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ ที่เลือกตั้ง ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดด้วย.

สอบถามข้อมูลการเลือกตั้งได้ที่ #ไทยโหวต สายด่วน 1444

คุณกำลังดู: กกต.ขอความร่วมมือ นายจ้าง อนุญาตลูกจ้าง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 และ 14 พ.ค.

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด