กรมอนามัยออกข้อกำหนดกำกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

กรมอนามัยออกข้อกำหนดกำกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับสถานประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.2564 ว่า กรมอนามัยมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการใช้บริการ

นพ.เอกชัยกล่าวต่อว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.2564 เป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะอนามัยและเกิดความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ มีผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ

1.ผู้ดำเนินกิจการ

2.ผู้ให้บริการ

3.ผู้รับบริการหรือผู้สูงอายุ

4.ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบ และเตรียมพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ.

คุณกำลังดู: กรมอนามัยออกข้อกำหนดกำกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด