กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-จุฬาฯจัดทำหลักสูตร ปธส.10 เน้น “โลกร้อน”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-จุฬาฯจัดทำหลักสูตร ปธส.10 เน้น “โลกร้อน”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) ของ ทส.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ไปจนถึงภาคประชาชนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการ พิจารณาการจัดการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นย้ำให้การจัดการศึกษาของหลักสูตร มีความเข้มข้นในการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ความยั่งยืน และเป็นหัวข้อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล เพราะเป็นประเด็นสำคัญของโลกและสังคมไทยเพื่อเสริมทักษะให้กับผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้

ปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณารับรองรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน มีความครอบคลุมทุกเพศ มีช่วงอายุที่หลากหลาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และได้ขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาต้องตรงต่อเวลา.

คุณกำลังดู: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-จุฬาฯจัดทำหลักสูตร ปธส.10 เน้น “โลกร้อน”

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด