กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถก GEO-7 รองรับวิกฤติสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถก GEO-7 รองรับวิกฤติสิ่งแวดล้อม

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม The First GEO-7 Author's Writer Sprint ว่า การประชุมของผู้เชี่ยวชาญในรายสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดทำรายงาน Global Environment Outlook ฉบับที่ 7 หรือ GEO-7 ในครั้งนี้ สามารถประเมินสถานะและแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมโลก ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกนำไปพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายในระดับชาติและระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความท้าทายด้านปัญหามลพิษ เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยได้ตั้งมั่นในการต่อสู้กับมลภาวะต่างๆ ทั้งเป้าหมายการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 การเสนอ “แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566” ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมหยุดการเผาในที่โล่งและป้องกันไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง โดยเฉพาะ PM2.5.

คุณกำลังดู: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถก GEO-7 รองรับวิกฤติสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด