กรมการศาสนาจัดอุดหนุนบูรณะ 34 ศาสนสถาน 14 จังหวัด

กรมการศาสนาจัดอุดหนุนบูรณะ 34 ศาสนสถาน 14 จังหวัด

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการศาสนา (ศน.) ดำเนินงานตามนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” มุ่งขับเคลื่อนให้ศาสนสถานทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนา ซึ่งศาสนสถานนั้นควรมีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาดและสวยงาม เหมาะแก่การไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่เมื่อมีการใช้ศาสนสถานเป็นเวลานานย่อมเกิดความเสียหาย ทรุดโทรม และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา อีกทั้งความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ ศน.จึงได้ดำเนิน “โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน” เพื่อสมทบในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจได้ตามความเหมาะสม คุ้มค่า โดยไม่จำเป็นต้องสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่

นายชัยพลกล่าวอีกว่า จากการสำรวจศาสนสถานทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากมรสุม และสถานการณ์พายุโนรู พบว่า มีศาสนสถานที่ประสบภัย ขอรับการสนับสนุน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กระบี่ ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงใหม่ นครนายก บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ระยอง เลย ศรีสะเกษ สตูล สมุทรปราการ และอุบลราชธานี รวมจำนวน 34 แห่ง ของศาสนาอิสลาม 23 แห่ง และศาสนาคริสต์ 11 แห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนศาสนสถานกรณีประสบภัยโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเป็นรายแห่งแล้ว เพื่อให้มีการบูรณะให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้สำหรับการประกอบศาสนกิจทางศาสนาต่อไป ทั้งนี้ ศาสนสถานใดที่เป็นโบราณสถาน ให้ประสานงานกับกรมศิลปากร ถึงแนวทางการบูรณะซ่อมแซม เพื่อให้ทำได้ถูกต้องตามหลักวิชาการการอนุรักษ์ต่อไป.

คุณกำลังดู: กรมการศาสนาจัดอุดหนุนบูรณะ 34 ศาสนสถาน 14 จังหวัด

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด