กรมท่องเที่ยวดิ้นแก้ปมขาดแรงงาน หลังเศรษฐกิจฟื้นจากโควิด-19

กรมท่องเที่ยวดิ้นแก้ปมขาดแรงงาน หลังเศรษฐกิจฟื้นจากโควิด-19

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้เร่งแก้ปัญหาแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการขาดแคลน หลังเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมุ่งสร้างมาตรการระยะสั้น กลาง และยาว ทั้งเพิ่มช่องทางจัดหางาน, พัฒนาทักษะการทำงาน, เพิ่มตำแหน่งงานหรือสัญชาติแรงงานต่างด้าว, รับนักศึกษาฝึกงานและให้ค่าตอบแทนการทำงาน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการสอนด้านท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ

สำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะสั้น ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยการเพิ่มช่องทางในการจัดหางาน การจัดอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน การศึกษาการจ้างแรงงานต่างชาติแบบชั่วคราว การพิจารณาเพิ่มตำแหน่งงานหรือสัญชาติในเอ็มโอยูแรงงานต่างด้าว การจ้างงานระยะสั้นสำหรับผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมและผู้สูงอายุ รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและให้ค่าตอบแทนการทำงาน ตลอดจนการขยายฐานการจ้างงานให้สามารถจ้างแรงงานที่เป็นยุวชนได้

ส่วนระยะกลางจะปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ การนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาปรับเป็นรายวิชา การพัฒนาแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ให้สมบูรณ์ การจัดทำ Credit Bank รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของแรงงานต่างชาติในการขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant B ส่วนระยะยาว ต้องปรับรูปแบบการจ้างงานบางตำแหน่งงานเป็นการจ้างงานรายชั่วโมง, ปรับปรุงหลักสูตรการสอนด้านท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ, การจัดทำดัชนีชี้นำธุรกิจท่องเที่ยว สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการและแรงงาน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อจะได้สรุปนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการได้ทันที”.

คุณกำลังดู: กรมท่องเที่ยวดิ้นแก้ปมขาดแรงงาน หลังเศรษฐกิจฟื้นจากโควิด-19

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด