กทม. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้จนถึง 14 ก.พ. 67

เปิดสมัครสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 20,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ก.พ. 67

กทม. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้จนถึง 14 ก.พ. 67

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทั่วไป ภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 20,000 ที่นั่ง สมัครได้จนถึงวันที่ 14 ก.พ. 67

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ ประกาศนียบัตร (ไม่รวมถึงประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ผู้สนใจสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th เลือกหัวข้อ "การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ก.พ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

testbkk

คุณกำลังดู: กทม. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้จนถึง 14 ก.พ. 67

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด