กอ.รมน. เดินหน้าสร้างเครือข่าย เปิดรับมวลชน ทสปช. ร่วมความมั่นคงชาติ

กอ.รมน. เดินหน้าสร้างเครือข่าย เปิดรับมวลชน ทสปช. ร่วมความมั่นคงชาติ

กอ.รมน. เดินหน้าเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมสร้างความมั่นคงของชาติ เปิดอบรม หลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 1-11 พ.ย.65 นี้

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.65 พ.อ.หญิงนุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า กอ.รมน.มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้วยกลไกแบบบูรณาการกับส่วนราชการ เอกชนและภาคประชาชน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายมวลชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ผ่านมา กอ.รมน.ให้ความสำคัญการเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนความมั่นคงอย่างเป็นระบบและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 65 นี้ กอ.รมน.จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และจะขยายการรับสมัครไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญสถาบันหลักของชาติ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของตนเอง

ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมา ทสปช.มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในหลายด้าน อาทิ การปกป้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยคุกคาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นต้น

พ.อ.หญิงนุชระวี กล่าวว่า กอ.รมน.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 65 โดยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล อายุระหว่าง 17-60 ปี พร้อมแนบหลักฐาน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 รูป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดการสมัครได้ที่ QR code หรือหน้าเว็บไซต์ https://www.isoc.go.th ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเข้ารับการอบรมวันที่ 14-16 ธันวาคม 65 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในภาพรวมต่อไป

คุณกำลังดู: กอ.รมน. เดินหน้าสร้างเครือข่าย เปิดรับมวลชน ทสปช. ร่วมความมั่นคงชาติ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด