เลขาธิการ ป.ป.ส. บินถกปมโซเดียมไซยาไนด์ เพื่อนบ้านอาเซียน เร่งความร่วมมือควบคุม

เลขาธิการ ป.ป.ส. บินถกปมโซเดียมไซยาไนด์ เพื่อนบ้านอาเซียน เร่งความร่วมมือควบคุม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมเจ...

เลขาธิการ ป.ป.ส. บินถกปมโซเดียมไซยาไนด์ เพื่อนบ้านอาเซียน เร่งความร่วมมือควบคุม

เลขาธิการ ป.ป.ส. บินถกปมโซเดียมไซยาไนด์ เพื่อนบ้านอาเซียน เร่งความร่วมมือควบคุม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters : ASOD) ครั้งที่ 43 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ชาติและสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกของ ASOD ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การประชุม ASOD เป็นการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและหามาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิดการประชุมฯ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะ YBhg. Dato’ Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz ปลัดกระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซีย และในช่วงพิธีเปิดการประชุมฯ ได้มีการเปิดตัวรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring Report) ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประเทศไทยภายใต้ศูนย์ความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-NARCO)

ในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยในห้วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ที่ถูกลักลอบนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาค

โอกาสนี้เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้เรียกร้องให้ทุกประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราและเฝ้าระวังการรั่วไหลของสารเคมีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารโซเดียมไซยาไนด์เข้าไปในแหล่งผลิตยาเสพติด นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ และผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-NARCO) ในรอบปีที่ผ่านมา

นอกจากการประชุมเต็มคณะแล้ว ระหว่างการประชุม ASOD ครั้งที่ 43 คณะผู้แทนไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมระหว่าง ASOD กับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ และการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตามสาขาความร่วมมือด้านยาเสพติดที่สำคัญ ได้แก่ ด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านป้องกันยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาทางเลือก ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานร่วมของการประชุมระหว่าง ASOD กับประเทศญี่ปุ่น และเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยด้านปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ การประชุมสิ้นสุดลงด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประชุมในอันที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศเมียนมาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASOD ครั้งต่อไปในปี 2566

คุณกำลังดู: เลขาธิการ ป.ป.ส. บินถกปมโซเดียมไซยาไนด์ เพื่อนบ้านอาเซียน เร่งความร่วมมือควบคุม

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด