เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร-พังงา-ภูเก็ต-ระนอง-สุราษฎร์ธานี

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี ทุกเบอร์ทุกพรรค เช็กที่นี่

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร-พังงา-ภูเก็ต-ระนอง-สุราษฎร์ธานี

เลือกจังหวัด • • • •

ชุมพร
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร)  • • • • • • •

 • เมืองชุมพร
 • สวี

พังงา
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร)  •  •  •  •  •  •  • 

ภูเก็ต
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • •

 • กะทู้
 • เมืองภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 • กาญจนดิษฐ์
 • เคียนซา
 • บ้านนาสาร
 • เมืองสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

ชุมพร เขต 1
เมืองชุมพร (ขุนกระทิง, ตากแดด, ท่าตะเภา, ท่ายาง, ทุ่งคา, นาชะอัง, นาทุ่ง,  บางหมาก, ปากน้ำ, วังไผ่,  วิสัยเหนือ, หาดทรายรี), สวี (ครน, ด่านสวี, ท่าหิน, ทุ่งระยะ, นาโพธิ์, นาสัก, ปากแพรก, วิสัยใต้, สวี)

 1. ไอศวรรย์ ทวาโรจน์ - เสรีรวมไทย
 2. สมมาตร เหลืองธรรมธาดา - ภูมิใจไทย
 3. สมชาย แพ่งยงยุทธ - ไทยศรีวิไลย์
 4. เสือภูสิณ สุขปาน - เพื่อไทย
 5. หนึ่งฤทัย พันกุ่ม - กรีน
 6. กรรภิรมย์ กุยุคำ - เพื่อชาติ
 7. สุรชัย แดงละอุ่น - พลังประชารัฐ
 8. ธีรสุต มีอินทร์ - ก้าวไกล
 9. พิศาล นิลยกานนท์ - ไทยสร้างไทย
 10. จิณณาวัฒน์ สินลอย - ไทยภักดี
 11. วิชัย สุดสวาสดิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 12. อิสรพงษ์ มากอำไพ - ประชาธิปัตย์
 13. ปรัตถกร เวียงแก้ว - คลองไทย

ชุมพร เขต 2
ท่าแซะ, ปะทิว, เมืองชุมพร (ถ้ำสิงห์, บางลึก, บ้านนา, วังใหม่, หาดพันไกร)

 1. รุจินาถ ศรีสุวรรณ - ไทยสร้างไทย
 2. สมบูรณ์ หนูนวล - ภูมิใจไทย
 3. สมมิตร ทองเหลือ - พลังประชารัฐ
 4. ณัฐจกานต์ เพ็ชศรี - ก้าวไกล
 5. สราวุธ อ่อนละมัย - ประชาธิปัตย์
 6. ลิขิต ศรีชาติ - ชาติพัฒนากล้า
 7. พงษ์ศักดิ์ฎา รังวิเรนทร์ - ความหวังใหม่
 8. นักรบ ณ ถลาง - รวมแผ่นดิน
 9. ไตรฤกษ์ มือสันทัด - เพื่อไทย
 10. ธน บุญเกิด - เสรีรวมไทย
 11. เสณี ชูสุริแสง - ไทยภักดี
 12. สันต์ แซ่ตั้ง - รวมไทยสร้างชาติ
 13. ยัง โยธกา - คลองไทย

ชุมพร เขต 3
ทุ่งตะโก, พะโต๊ะ, ละแม, สวี (เขาค่าย, เขาทะลุ), หลังสวน

 1. มีศักดิ์ ภักดีคง - ประชาธิปัตย์
 2. สมพร บุญคงมา - ไทยสร้างไทย
 3. ปนัย บุญกาญจน์ - ภูมิใจไทย
 4. ธีระศักดิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ - พลังประชารัฐ
 5. ชุติมา ชุมขุน - ก้าวไกล
 6. อัครเดช สงจันทร์ - คลองไทย
 7. ภคพล ทวิชศรี - เสรีรวมไทย
 8. อัชฌา แดงกนิษฐ - เพื่อไทย
 9. สุพล จุลใส - รวมไทยสร้างชาติ

พังงา เขต 1
เกาะยาว, ตะกั่วทุ่ง, ทับปุด, เมืองพังงา

 1. กันตวรรณ ตันเถียร - ประชาธิปัตย์
 2. ชนัญ เรืองผล - เสรีรวมไทย
 3. ธีรุตม์ สันหวัง - ก้าวไกล
 4. เอื้อการย์ ประทาน - เสมอภาค
 5. ธะเนต นาวาล่อง - เพื่อไทย
 6. นิตยา ราชานา - ไทยสร้างไทย
 7. ชาญวิศว์ บรรจงการ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. อรรถพล ไตรศรี - ภูมิใจไทย
 9. กานต์ เพชรบูรณ์ - พลังประชารัฐ
 10. ทนงเดช เป็นสุข - คลองไทย
 11. อนันต์ ทอดทิ้ง - เพื่อชาติ

พังงา เขต 2
กะปง, คุระบุรี, ตะกั่วป่า, ท้ายเหมือง

 1. อำนาจ ดำรงพิทยากุล - ภูมิใจไทย
 2. ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ - พลังประชารัฐ
 3. ต่อศักดิ์ ศุภวิเศษ - ไทยสร้างไทย
 4. กฤษ ศรีฟ้า - เพื่อไทย
 5. ราเมศ รัตนะเชวง - ประชาธิปัตย์
 6. ทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 7. ศิวโรจน์ ธนโชติชัยยง - เสมอภาค
 8. สุทัศน์ สาลี - เสรีรวมไทย
 9. คงศักดิ์ มีแก้ว - มิติใหม่

ภูเก็ต เขต 1
เมืองภูเก็ต (เกาะแก้ว, ตลาดเหนือ, ตลาดใหญ่, รัษฎา)

 1. พเยาว์ มณีรัตน์ - ไทยภักดี
 2. สมชาติ เตชถาวรเจริญ - ก้าวไกล
 3. นิพนธ์ เอกวานิช - ภูมิใจไทย
 4. ประเสริฐ ประทีป ณ ถลาง - ไทยสร้างไทย
 5. อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน - เสรีรวมไทย
 6. จิรายุส ทรงยศ - พลังประชารัฐ
 7. วัชรพงษ์ อนันตกูล - เพื่อไทย
 8. ปิยะ สีดอกบวบ - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ณัฐดนัย หิรัณ์เศรษฐี - เปลี่ยน
 10. กวี ตันสุคตานนท์ - ประชาธิปัตย์
 11. วิศิษฐ์ อนันต์ศิริภัณฑ์ - คลองไทย

ภูเก็ต เขต 2
กะทู้ (กมลา, ป่าตอง), เมืองภูเก็ต (กะรน, ฉลอง, ราไวย์, วิชิต)

 1. อาวุธ หนูเชต - เพื่อไทย
 2. เฉลิมพงศ์ เเสงดี - ก้าวไกล
 3. นวลจันทร์ สามารถ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. สุทา ณ ถลาง - พลังประชารัฐ
 5. วงศกร ชนะกิจ - ภูมิใจไทย
 6. พาขวัญ กิจประสาน - ไทยสร้างไทย
 7. เทมส์ ไกรทัศน์ - ชาติพัฒนากล้า
 8. นิโอะ นิมุ - เสรีรวมไทย
 9. คารมย์ เดิมหลิ่ม - เพื่อชาติไทย
 10. พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ - ประชาธิปัตย์

ภูเก็ต เขต 3
กะทู้ (กะทู้), ถลาง

 1. อรทัย เกิดทรัพย์ - ชาติพัฒนากล้า
 2. นัทธี ถิ่นสาคู - พลังประชารัฐ
 3. สุเมธ บุนนท์ - คลองไทย
 4. วิญญู กองกิจธนา - เสรีรวมไทย
 5. ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล - ก้าวไกล
 6. สรธรรม จินดา - เพื่อไทย
 7. ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง - รวมไทยสร้างชาติ
 8. มณีรัตน์ วิชัยดิษฐ สุขยิรัญ - ไทยสร้างไทย
 9. วิวัฒน์ จินดาพล - ภูมิใจไทย
 10. ศรีเทพ อุดมลาภ - ไทยภักดี
 11. ชัยยศ ปัญญาไวย - ประชาธิปัตย์

ระนอง เขต 1
ทั้งจังหวัด

 1. วิรัช ร่มเย็น - ประชาธิปัตย์
 2. คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ - ภูมิใจไทย
 3. อมร สุดจิตร - ไทยสร้างไทย
 4. ดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย - รวมไทยสร้างชาติ
 5. สายัณห์ วรวิสุทธิ์ - ก้าวไกล
 6. พงศกร พรหมสุวรรณ - พลังประชารัฐ
 7. รังสรรค์ ศิริรังษี - เพื่อไทย
 8. สุไหรหมาน บรรจบ - คลองไทย
 9. ชาตรี สุขใส - เสรีรวมไทย
 10. ธนบูลชัยศักดิ์ พรมอภิบาลกุล - ช่วยชาติ

สุราษฎร์ธานี เขต 1
เมืองสุราษฎร์ธานี (คลองฉนาก, คลองน้อย, ตลาด, บางกุ้ง, บางชนะ, บางไทร, บางใบไม้, บางโพธิ์, มะขามเตี้ย)

 1. วราวุธ วุฒิ - ก้าวไกล
 2. ลีลาวัลย์ นุ้ยบุตร - เพื่อไทย
 3. สุรสิทธิ์ ปล่องบรรจง - ไทยภักดี
 4. อนุวัตร์ รจิตานนท์ - ชาติพัฒนากล้า
 5. พิสัณห์ ทองโมถ่าย - เสรีรวมไทย
 6. วิเชียร จันทร์บัว - ไทยสร้างไทย
 7. ศักดา สมบูรณ์ลักขณา - ภูมิใจไทย
 8. กานสินี โอภาสรังสรรค์ - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ณัฐวรันธร ทองคำ - พลังประชารัฐ
 10. ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ - ประชาธิปัตย์
 11. ฤทัยทิพย์ รังสิประภัศร - เพื่อชาติ
 12. ขจรภพ วุฒิจันทร์ - คลองไทย
 13. พงษ์ศักดิ์ กุลเมือง - ความหวังใหม่

สุราษฎร์ธานี เขต 2
กาญจนดิษฐ์ (คลองสระ, ท่าทอง, ท่าอุแท, พลายวาส), เกาะพะงัน, เกาะสมุย, ดอนสัก

 1. ณัฐสุดา จิตกรม - ก้าวไกล
 2. วิวรรธน์ นิลวัชรมณี - ประชาธิปัตย์
 3. พิพิธ รัตนรักษ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. สมคิด กษมาพันธุ์ - เสรีรวมไทย
 5. ณัฐดนัย หิมทอง - เพื่อไทย
 6. สุนทร ภู่ไพบูลย์ - ไทยสร้างไทย
 7. สุริญญา ยืนนาน - พลังประชารัฐ
 8. พงศ์ศรี นาคเมือง - ชาติพัฒนากล้า
 9. เธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล - ภูมิใจไทย
 10. สมศักดิ์ มือเพ็ชร - คลองไทย

สุราษฎร์ธานี เขต 3
เคียนซา (เขาตอก, เคียนซา, พ่วงพรมคร, อรัญคามวารี), บ้านนาสาร (คลองปราบ, ควนศรี, ควนสุบรรณ, ท่าชี, นาสาร, น้ำพุ, พรุพี, เพิ่มพูนทรัพย์, ลำพูน), เวียงสระ

 1. สุรพล วรรณโชติ - ไทยสร้างไทย
 2. วชิราภรณ์ กาญจนะ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. ประเทือง มีแต้ม - พลังประชารัฐ
 4. สิทธิภร จันทบูรณ์ - ก้าวไกล
 5. ปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล - ประชาธิปัตย์
 6. สิทธิกร เกษมณี - เพื่อไทย
 7. ธนสาร เดชนะ - เสรีรวมไทย
 8. สุเชษฐ ศรีโพธิ์ชัย - ภูมิใจไทย
 9. นันทวัชร์ กูลเกื้อศิประไพ - ไทยภักดี
 10. ชาญวิทย์ โชคอำนวย - คลองไทย

สุราษฎร์ธานี เขต 4
คีรีรัฐนิคม, บ้านตาขุน, พุนพิน

 1. สมชาติ ประดิษฐพร - ประชาธิปัตย์
 2. สถาพร กล่อมเจริญ - เพื่อไทย
 3. พันธ์ศักดิ์ บุญแทน - รวมไทยสร้างชาติ
 4. อมรินทร์ ชูเพชร - ภูมิใจไทย
 5. รุจิเรศ สมบุญ - ก้าวไกล
 6. กฤตภาส พรหมมากรณ์ - เสรีรวมไทย
 7. สุชัด ชูสุวรรณ - ไทยสร้างไทย
 8. จิรวรรณ สารสิทธิ์ - พลังประชารัฐ
 9. สุพจน์ บานเย็น - ชาติพัฒนากล้า
 10. สุชาติ วิรินทร์ - ไทยภักดี
 11. ศศิธร จงจิตร - เพื่อชาติ
 12. วิชิต นิตยา - คลองไทย
 13. อัญชุลี วรเศรษฐศักดิ์ - พลังสังคมใหม่
 14. เสาวนิต สุขสนาน - เปลี่ยนอนาคต

สุราษฎร์ธานี เขต 5
เคียนซา (บ้านเสด็จ), ชัยบุรี, พนม, พระแสง

 1. ระพีพัฒน์ วรรณะ - เสรีรวมไทย
 2. อัจฉราวดี เกื้อหนุน - ภูมิใจไทย
 3. ปรเมษฐ์ จินา - รวมไทยสร้างชาติ
 4. วศุธน เรืองขนาบ - ชาติพัฒนากล้า
 5. สุพจน์ มากแก้ว - ไทยสร้างไทย
 6. สินิตย์ เลิศไกร - ประชาธิปัตย์
 7. ธนโชติ ติณพันธุ์ - พลังประชารัฐ
 8. ไพโรจน์ ฤกษ์ดี - เพื่อไทย
 9. นุกูล พูลสวัสดิ์ - ก้าวไกล
 10. วิฑูรย์ ชัยสิทธิ์ - ไทยสมาร์ท
 11. กฤาณากร เสืออินโท - คลองไทย
 12. พิมลพร โสภา - เปลี่ยนอนาคต

สุราษฎร์ธานี เขต 6
ไชยา, ท่าฉาง, ท่าชนะ, วิภาวดี

 1. กรณ์ ทองปรีชา - เสรีรวมไทย
 2. ธีรภัทร พริ้งศุลกะ - ประชาธิปัตย์
 3. สวัสดิ์ วิเชียรพร - ไทยภักดี
 4. โกเมท เกิดสมบัติ - เพื่อไทย
 5. อนงค์นาถ จ่าแก้ว - รวมไทยสร้างชาติ
 6. สุชาติ อินทรมณี - พลังประชารัฐ
 7. นิคมพร หนูแก้ว - ไทยสร้างไทย
 8. สิรวิทย์ ช่วงเสน - ก้าวไกล
 9. พิชัย ชมภูพล - ภูมิใจไทย
 10. สำรอง ใจรังษี - คลองไทย
 11. ณัทธพงศ์ ชูมาก - ความหวังใหม่
 12. ถนอม ศักดิ์เพชร - ทางเลือกใหม่

สุราษฎร์ธานี เขต 7
กาญจนดิษฐ์ (กรูด, กะแดะ, ช้างขวา, ช้างซ้าย, ตะเคียนทอง, ท่าทองใหม่, ทุ่งกง, ทุ่งรัง, ป่าร่อน), บ้านนาเดิม, บ้านนาสาร (ทุ่งเตา, ทุ่งเตาใหม่)

 1. สุเรนทร์ ลิ้มสุวรรณ - ไทยสร้างไทย
 2. ธานินท์ นวลวัฒน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. สมโชค พูลสุข - ภูมิใจไทย
 4. วรพจน์ วิชัยดิษฐ์ - ไทยภักดี
 5. มนตรี เพชรขุ้ม - ประชาชาติ
 6. ศุรุท เกษมณีภูรเดช - เพื่อไทย
 7. มนู วณิชชานนท์ - พลังประชารัฐ
 8. ชาติพงศ์ กุลรัตน์ - ก้าวไกล
 9. ตวงทอง ประดิษฐพร - ประชาธิปัตย์
 10. สมชาย ไชยยศ - เสรีรวมไทย
 11. จิดาภา มือเพ็ชร - คลองไทย
 12. สุนิสา นาคประดิษฐ์ - ทางเลือกใหม่

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร-พังงา-ภูเก็ต-ระนอง-สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด