เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. จันทบุรี-ตราด-ปราจีนบุรี-สระแก้ว

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2556 จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทุกพรรคทุกเบอร์ เช็กเลย!

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. จันทบุรี-ตราด-ปราจีนบุรี-สระแก้ว

เลือกจังหวัด • • •

จันทบุรี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • • •

 • มะขาม

ปราจีนบุรี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร)  • • • • • •

 • นาดี

สระแก้ว
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • • • •

 • วังน้ำเย็น
 • วัฒนานคร

รายชื่อผู้สมัคร

จันทบุรี เขต 1
มะขาม (ท่าหลวง, มะขาม, วังแซ้ม, อ่างคีรี), เมืองจันทบุรี, แหลมสิงห์

 1. เฉลิมพล ศักดิ์คำ - พลังประชารัฐ
 2. มงคล ศรีคำแหง - เพื่อไทย
 3. จักราวุธ สีหาพงษ์ - เสรีรวมไทย
 4. วรายุทธ ทองสุข - ก้าวไกล
 5. นารา ศรีภูมิสวัสดิ์ - ไทยภักดี
 6. ธวัชชัย อนามพงษ์ - ภูมิใจไทย
 7. ฐนภัทร กิตติวงศา - รวมไทยสร้างชาติ
 8. อิทธิพล จังสิริมงคล - ประชาธิปัตย์

จันทบุรี เขต 2
แก่งหางแมว, เขาคิชฌกูฏ, ท่าใหม่, นายายอาม

 1. จักรพรรณ พลอยพานิชย์ - ไทยสร้างไทย
 2. ปวันรัตน์ ธนะสันติวัฒน์ - พลังปวงชนไทย
 3. บุญภูวนาถ เจ๊ะหมวก - เสรีรวมไทย
 4. วันทิต ตั้งรักษาสัตย์ - เพื่อไทย
 5. ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ - ก้าวไกล
 6. ศาสตราวัต สกุลนาธรรม - ไทยภักดี
 7. ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา - ประชาธิปัตย์
 8. ธนกร โฉมเฉลา - พลังประชารัฐ
 9. จารึก ศรีอ่อน - รวมไทยสร้างชาติ
 10. วิภาดา บัวเผื่อน - พลังปวงชนไทย

จันทบุรี เขต 3
ขลุง, โป่งน้ำร้อน, มะขาม (ฉมัน, ปัถวี), สอยดาว

 1. วิสสุตา เวชชาชีวะ - ภูมิใจไทย
 2. ญาณธิชา บัวเผื่อน - ก้าวไกล
 3. แสนคม อนามพงษ์ - เพื่อไทย
 4. ชรัตน์ เนรัญชร - พลังประชารัฐ
 5. เสกสรรค์ ทองศรี - เสรีรวมไทย
 6. ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา - รวมไทยสร้างชาติ
 7. เสาวลักษณ์ ตันฉาย - ไทยภักดี
 8. เชิดสกุล พลารักษ์ - ประชาธิปัตย์
 9. ศุภนาถลดา รัตนาธนัชภัค - ไทยสร้างไทย
 10. อัศวิน บูรณกิจ - พลังปวงชนไทย

ตราด เขต 1
ทั้งจังหวัด

 1. ศักดินัย นุ่มหนู - ก้าวไกล
 2. กิตติธัช ไชยอรรถ - พลังประชารัฐ
 3. ลือเกศ ยิสารคุณ - เสรีรวมไทย
 4. ทินวัฒน์ เจียมอุย - เพื่อไทย
 5. ประทีป เลขาพันธ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. วีระชัย จูห้อง - ไทยสร้างไทย
 7. ธีระ สลักเพชร - ประชาธิปัตย์
 8. วศิน พงษ์ศิริ - ภูมิใจไทย

ปราจีนบุรี เขต 1
บ้านสร้าง, เมืองปราจีนบุรี, ศรีมโหสถ

 1. อำนาจ วิลาวัลย์ - ภูมิใจไทย
 2. สมศักดิ์ นารอด - ไทยสร้างไทย
 3. สุรศักดิ์ หร่ำเดช - เสรีรวมไทย
 4. ไพทูรย์ นาคหิรัญ - ก้าวไกล
 5. พูลทรัพย์ ไชยสมบูรณ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. สัมฤทธิ์ น้ำแก้ว - ประชาธิปัตย์
 7. นุกูลกิจ พากเพียรศิลป์ - พลังประชารัฐ
 8. กฤษณ์กมล แพงศรี - เพื่อไทย
 9. จิรภัทร์ พานทอง - ไทยภักดี

ปราจีนบุรี เขต 2
นาดี (นาดี, บุพราหมณ์, สะพานหิน, สามพันตา)

 1. เกียรติกร พากเพียรศิลป์ - พลังประชารัฐ
 2. สมเกียรติ คำดำ - เพื่อไทย
 3. เอนก พรมที - ไทยสร้างไทย
 4. กิตติศักดิ์ กัญจน์ปัทมภพ - รวมไทยสร้างชาติ
 5. สมบุญ วัชรถานนท์ - เสรีรวมไทย
 6. ชยุต ภุมมะกาญจนะ - ภูมิใจไทย
 7. วุฒิพงศ์ ทองเหลา - ก้าวไกล
 8. เยาวลักษมิ์ โตอนันต์ - ประชาธิปัตย์
 9. นิภาพร บุญช่วยนางเดี่ยว - ไทยภักดี

ปราจีนบุรี เขต 3
นาดี (แก่งดินสอ, ทุ่งโพธิ์), กบินทร์บุรี

 1. ถวิล สง่าเมือง - เสรีรวมไทย
 2. สุระศักดิ์ รุประมาณ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. สุนทร คมคาย - ก้าวไกล
 4. สฤษดิ์ บุตรเนียร - ภูมิใจไทย
 5. สุรเดช สิทธิเดชกุลถาวร - พลังประชารัฐ
 6. สมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ - ไทยสร้างไทย
 7. พรทิพย์พา ฤทธิ์ประเสริฐ - ประชาธิปัตย์
 8. คงกฤช หงษ์วิไล - เพื่อไทย
 9. วิทูร แก้วเมฆ - ไทยภักดี
 10. ไพทูลย์ ผลสืบ - ประชาไทย
 11. รมิดา หอกระโทก - แนวทางใหม่

สระแก้ว เขต 1
เขาฉกรรจ์, เมืองสระแก้ว, วังน้ำเย็น (ทุ่งมหาเจริญ)

 1. ดรุณี พูนประสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
 2. กฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ - เพื่อไทย
 3. อารีรัตน์ จันทะสอน - ประชาธิปัตย์
 4. ขวัญเรือน เทียนทอง - พลังประชารัฐ
 5. สุชาติ ตาลไธสง - เสรีรวมไทย
 6. อุทัยรัตน์ ถาวรยิ่ง - รวมไทยสร้างชาติ
 7. ปฐมพล สาระรัตน์ - ก้าวไกล
 8. ชฎาวรรณ ทองเปลี่ยน - คลองไทย

สระแก้ว เขต 2
คลองหาด, วังน้ำเย็น (คลองหินปูน, ตาหลังใน, วังน้ำเย็น), วัฒนานคร (ท่าเกวียน, โนนหมากเค็ง, ผักขะ, วัฒนานคร, หนองตะเคียนบอน, หนองน้ำใส, หนองแวง, หนองหมากฝ้าย, ห้วยโจด), วังสมบูรณ์

 1. ตรีนุช เทียนทอง - พลังประชารัฐ
 2. ปัญญา ชาติปัญญาวุฒิ - เพื่อไทย
 3. สุทธิรักษ์ วันเพ็ญ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ยุทธชัย รำไพวรรณ์ - ก้าวไกล
 5. บุญสิน จันทะสอน - ประชาธิปัตย์
 6. สมบัติ สุริยันต์ - ภูมิใจไทย
 7. ทองคำ เพิ่มพิมพา - ราษฎร์วิถี
 8. อัคลีมา คลังเพชร - เสรีรวมไทย
 9. จรัญ ศรีบุญเรือง - ไทยรวมไทย
 10. ดิเรก หาญประสพ - ไทยภักดี
 11. บังอร อดุลย์สิทธิ์ - คลองไทย

สระแก้ว เขต 3
โคกสูง, ตาพระยา, วัฒนานคร (ช่องกุ่ม, แซร์ออ), อรัญประเทศ

 1. สรวงศ์ เทียนทอง - เพื่อไทย
 2. ละลวย สืบสมบัติสกุล - ประชาธิปัตย์
 3. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ - พลังประชารัฐ
 4. รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา - รวมไทยสร้างชาติ
 5. พานทิพย์ศิริ เพิ่มพิมพา - ราษฎร์วิถี
 6. กีรติ ศิริยามันต์ - เสรีรวมไทย
 7. ปรมินทร์ จันทรกาล - ก้าวไกล
 8. เบ็ญจวรรณ เย็นประสพ - ไทยภักดี
 9. ประเสริฐ เบ็ญจมาท - คลองไทย

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. จันทบุรี-ตราด-ปราจีนบุรี-สระแก้ว

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด