เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กระบี่-ตรัง-นครศรีธรรมราช

เช็กได้เลย! รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง ทุกพรรค ทุกเบอร์

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กระบี่-ตรัง-นครศรีธรรมราช

เลือกจังหวัด •  •

กระบี่
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • •

 • เหนือคลอง

ตรัง
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร)  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

 • ย่านตาขาว

นครศรีธรรมราช
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 • ท่าศาลา
 • ทุ่งสง
 • เมืองนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

กระบี่ เขต 1
เมืองกระบี่, เหนือคลอง (เกาะศรีบอยา, คลองขนาน, คลองเขม้า, ตลิ่งชัน, เหนือคลอง)

 1. เตชิต ดำดี - ไทยสร้างไทย
 2. กิตติ กิตติธรกุล - ภูมิใจไทย
 3. ธนวัช ภูเก้าล้วน - ประชาธิปัตย์
 4. สรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 5. ฮัจญีวิทย์ แดงกุล - เสรีรวมไทย
 6. ยุทธนา อ่าวลึกน้อย - เพื่อไทย
 7. วศิน สิริเกียรติกุล - ก้าวไกล
 8. ทับทิม พึ่งหล้า - ไทยภักดี
 9. ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน - พลังประชารัฐ
 10. สวลี หนูโส๊ะ - คลองไทย 

กระบี่ เขต 2 
เขาพนม, ปลายพระยา, อ่าวลึก

 1. สมใจ นวลนุ่น - รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 2. สมพร แต่งแก้ว - ก้าวไกล
 3. สรวิศทชากร เลขานุกิจ - พลังประชารัฐ
 4. ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ - ภูมิใจไทย
 5. สาคร เกี่ยวข้อง - ประชาธิปัตย์
 6. เจริง วรฤทธิ์ - เพื่อชาติไทย
 7. สุวรรณ อินพรหม - เพื่อไทย
 8. สุชีน เอ่งฉ้วน - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ณรงค์ อุดมศรี - พลังธรรมใหม่
 10. ชูวงศ์ มณีกุล - เสรีรวมไทย

กระบี่ เขต 3 
เกาะลันตา, คลองท่อม, เหนือคลอง (โคกยาง, ปกาสัย, ห้วยยูง), ลำทับ

 1. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง - ภูมิใจไทย
 2. ศุภฤกษ์ มีล่าม - ก้าวไกล
 3. อนันต์ เขียวสด - พลังประชารัฐ
 4. อภินันท์ เป๋าเงิน - เสรีรวมไทย
 5. พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล - ประชาธิปัตย์
 6. กุศล วะเจดีย์ - เพื่อไทย
 7. ภูเบท บุตรสมัน - รวมไทยสร้างชาติ
 8. มานพ ปัทมาสังขพิทักษ์ - คลองไทย

ตรัง เขต 1
เมืองตรัง

 1. ยงยุทธ กูลเมือง - กรีน
 2. ถนอมพงษ์ หลีกภัย - รวมไทยสร้างชาติ
 3. กิตติพงศ์ ผลประยูร - พลังประชารัฐ
 4. ตุลกานต์ มักคุ้น - ประชาธิปัตย์
 5. รักษ์ บุญเจริญ - ภูมิใจไทย
 6. สรวีย์ ภัทรอิสริยาไชย - เพื่อไทย
 7. ศุภกร สุวรรณหมัด - ก้าวไกล
 8. มงคลสิษฐ์ มีสุข - เสรีรวมไทย
 9. อนัญญา สวัสดิสาร - ไทยสร้างไทย
 10. กฤตภาส สินไชย - ไทยภักดี
 11. เขมธนวัฒน์ ชูชาติวงศ์สกุล - รวมแผ่นดิน
 12. ประภัสสร นุ่มสวัสดิ์ - คลองไทย
 13. นงค์ ดำหมาน - เปลี่ยน

ตรัง เขต 2
รัษฎา, วังวิเศษ, ห้วยยอด

 1. โชติกา รักเมือง - ภูมิใจไทย
 2. สาทิตย์ วงศ์หนองเตย - ประชาธิปัตย์
 3. กฤตินี รุณแสง - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ชรินทร์ ชูแก้ว - ไทยสร้างไทย
 5. สุริยะ นันตสินธุ์ - เพื่อไทย
 6. ทวี สุระบาล - พลังประชารัฐ
 7. ธัญกานต์ แก้วการดี - กรีน
 8. โยธิน ตุลยกุล - เสรีรวมไทย
 9. ชำนาญ ทองร่วง - รวมแผ่นดิน
 10. ปรีชา ยอดยิ่ง - ก้าวไกล
 11. อมตวาทิต สมานกุล - คลองไทย
 12. สุรพล ปานแก้ว - เปลี่ยน

ตรัง เขต 3
นาโยง, ปะเหลียน, ย่านตาขาว (นาชุมเห็น, ในควน, โพรงจระเข้, หนองบ่อ)

 1. นัทธพงศ์ ใจสมุทร - พลังประชารัฐ
 2. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ - ประชาธิปัตย์
 3. อลงกรณ์ คงฉาง - พลังธรรมใหม่
 4. อธิศ ภักดีนามฉวี - กรีน
 5. อำนวย นวลทอง - รวมไทยสร้างชาติ
 6. พัฒน์พงษ์ คงผลาญ - ภูมิใจไทย
 7. สไบทิพย์ ลิประพันธ์ - เพื่อไทย
 8. บุญโชค สังขาว - ไทยสร้างไทย
 9. ศิริขวัญ ปั้นทอง - ไทยภักดี
 10. ชัยยุทธ รองเดช - แรงงานสร้างชาติ
 11. แทนคุณ แตรดอน - เพื่อชาติ
 12. เกียรติกร กูมุดา - เสรีรวมไทย
 13. วิราว์ วัฒนกิจ - ก้าวไกล
 14. ไสว กองแก้ว - พลังปวงชนไทย
 15. สุกัญญา ช่วยด้วง - เปลี่ยน
 16. มูฮำมัดรุชดี เกปัน - คลองไทย

ตรัง เขต 4
กันตัง, ย่านตาขาว (เกาะเปียะ, ทุ่งกระบือ, ทุ่งค่าย, ย่านตาขาว), สิเกา

 1. ดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์ - ภูมิใจไทย
 2. กาญจน์ ตั้งปอง - ประชาธิปัตย์
 3. สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 4. บรรลือ ชูเวทย์ - พลังประชารัฐ
 5. วรสิทธิ์ จิเหลา - ไทยสร้างไทย
 6. กัญญาภัทร ศรีประสิทธิ์ - เพื่อชาติไทย
 7. ประจวบ เปโตรช่วย - เสรีรวมไทย
 8. สมปอง ศรีคง - ไทยภักดี
 9. สุพรรษา มะเหร็ม - ก้าวไกล
 10. วิโรจน์ ทองโอเอี่ยม - เพื่อไทย
 11. สุพรชัย พลฤทธิ์ - คลองไทย
 12. ดนเหลาะ เขาพรง - พลังปวงชนไทย
 13. ณัฐกร หวันมุสา - เปลี่ยน

นครศรีธรรมราช เขต 1
เมืองนครศรีธรรมราช (คลัง, ท่าเรือ, ท่าไร่, ท่าวัง, นาเคียน, ในเมือง, บางจาก, ปากนคร)

 1. รงค์ บุญสวยขวัญ - พลังประชารัฐ
 2. บุญฑริกา ยอดสุรางค์ - เพื่อไทย
 3. ปกรณ์ อารีกุล - ก้าวไกล
 4. สืบพงศ์ ธรรมชาติ - ไทยสร้างไทย
 5. ราชิต สุดพุ่ม - ประชาธิปัตย์
 6. จรัญ ขุนอินทร์ - ภูมิใจไทย
 7. โอฬาร สุตตะนาคา - ชาติพัฒนากล้า
 8. พูน แก้วภราดัย - รวมไทยสร้างชาติ
 9. อัมพาพันธ์ นิลประภา - เสรีรวมไทย
 10. ธีรพงศ์ สิทธา - ไทยภักดี
 11. ไชยวัฒน์ พัฒนเจริญวงศ์ษา - ทางเลือกใหม่
 12. สุภัทรศร รัตนพันธ์ - พลังปวงชนไทย
 13. รดาภัค อินคำน้อย - แนวทางใหม่
 14. วาสนา ระวังวงศ์ - ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 2
พระพรหม, เมืองนครศรีธรรมราช (กำแพงเซา, ไชยมนตรี, ท่าซัก, ท่างิ้ว, นาเคียน, นาทราย, ปากพูน, โพธิ์เสด็จ, มะม่วงสองต้น)

 1. วิเชียร สุขพันธุ์ - เสรีรวมไทย
 2. พสุธน โมคคัลลา กลับนุ้ย - ก้าวไกล
 3. ณัฎฐ์พัชร์ เศวตวงศ์สกุล - ไทยภักดี
 4. อุดร น้อยทับทิม - ประชาชาติ
 5. บุณยนุช สมพันธุ์ - ภูมิใจไทย
 6. สุภาพ ขุนศรี - พลังประชารัฐ
 7. สายัณห์ ยุติธรรม - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ทรงศักดิ์ มุสิกอง - ประชาธิปัตย์
 9. อนุชา ขวัญคาวิน - ไทยสร้างไทย
 10. โชติ ชูสุวรรณ์ - เพื่อไทย
 11. สิทธิพงศ์ ชูวงค์ - สังคมประชาธิปไตยไทย
 12. ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล - พลังปวงชนไทย

นครศรีธรรมราช เขต 3
ปากพนัง, หัวไทร

 1. พิทักษ์เดช เดชเดโช - ประชาธิปัตย์
 2. มานะ ยวงทอง - ภูมิใจไทย
 3. นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ชนิศา ชูเมือง - ก้าวไกล
 5. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง - พลังประชารัฐ
 6. อนุชิต แก้วยวน - เสรีรวมไทย
 7. มนตรี เฉียบแหลม - เพื่อไทย
 8. คมสิน แก้วปลายคลอง - ไทยภักดี
 9. จันทร์เพ็ญ เกลี้ยงทอง - ทางเลือกใหม่
 10. เริงบพิธ เพชรคง - ไทยสร้างไทย
 11. ทศภณ ศรีสุขช่วย - ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 4
เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด, เชียรใหญ่

 1. ปรพล กันนิดา - เสรีรวมไทย
 2. สมคิด ไทรแก้ว - ไทยสร้างไทย
 3. อุ้ง ธรรมปรีชา - ก้าวไกล
 4. ยุทธการ รัตนมาศ - ประชาธิปัตย์
 5. สมศักดิ์ เมธา - เพื่อไทย
 6. อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ - พลังประชารัฐ
 7. ณัฐกิตติ์ หนูรอด - ภูมิใจไทย
 8. ศรราม แก้วตาทิพย์ - ไทยภักดี
 9. สิทธิรัก ทิพย์อักษร - ชาติพัฒนากล้า
 10. พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 11. กฤษฎา เดชสุวรรณรัศมี - ไทยสมาร์ท
 12. จตุพร วิริยะพงศ์ - คลองไทย

นครศรีธรรมราช เขต 5
จุฬาภรณ์, ร่อนพิบูลย์, ลานสกา

 1. สนั่น พิบูลย์ - รวมไทยสร้างชาติ
 2. สุชาติ จิตติศักดิ์ - พลังประชารัฐ
 3. นงเยาว์ ประชุมทอง - ไทยสร้างไทย
 4. ชัยชนะ เดชเดโช - ประชาธิปัตย์
 5. สุรธัช เณรภักดี - ไทยภักดี
 6. เอกชัย ควรศิริ - ก้าวไกล
 7. วิรชัย สมัครธรรม - ภูมิใจไทย
 8. สุเทพ นาคสัน - ชาติพัฒนากล้า
 9. นิภา ฝั่งชลจิตต์ - เพื่อไทย
 10. ปรีชา ยะโส - เสรีรวมไทย
 11. มะลิวัลย์ ดาศรี - คลองไทย
 12. พัฒน์ ขำวิเศษ - ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 6
ทุ่งสง (กะปาง, เขาโร, ควนกรด, ชะมาย, ถ้ำใหญ่, ที่วัง, นาโพธิ์, นาไม้ไผ่, นาหลวงเสน, น้ำตก, ปากแพรก, หนองหงส์)

 1. ถาวรวัฒน์ คงแก้ว - เพื่อไทย
 2. ฟ้าแต่ง พงษ์ขันตรี - คลองไทย
 3. ภูมิไท ดีเป็นแก้ว - ไทยสร้างไทย
 4. ประกอบ รัตนพันธ์ - ประชาธิปัตย์
 5. สุธรรม จริตงาม - พลังประชารัฐ
 6. วีระวัฒน์ โพธิ์ทอง - ทางเลือกใหม่
 7. มนัส พรหมเพศ - เสรีรวมไทย
 8. ปิยวัฒน์ สิริพันธ์พงศ์ - ก้าวไกล
 9. สมศักดิ์ แสงอารยะกุล - ภูมิใจไทย
 10. ฉัตรชัย ธนาวุฒิ - รวมไทยสร้างชาติ
 11. ทนงศักดิ์ พิทักษ์วงศ์ - ไทยภักดี
 12. นเรศ เกสรินทร์ - ชาติพัฒนากล้า
 13. นิโรธ บุญปราบ - พลังสังคมใหม่
 14. อะภินัน สุขเกษม - พลังปวงชนไทย

นครศรีธรรมราช เขต 7
ถ้ำพรรณรา, ทุ่งใหญ่, ทุ่งสง (เขาขาว), บางขัน

 1. วิชิตร โมสิกานนท์ - เพื่อไทย
 2. ธีรพงษ์ เพิ่ม - รวมไทยสร้างชาติ
 3. คมเดช มัชฌิมวงศ์ - พลังประชารัฐ
 4. ศุภชัย เครือจันทร์ - ไทยสร้างไทย
 5. พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว - ก้าวไกล
 6. ษฐา ขาวขำ - ภูมิใจไทย
 7. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ - ประชาธิปัตย์
 8. สมชาย จาบจง - เสรีรวมไทย
 9. จิราภรณ์ ไชยฤกษ์ - ไทยภักดี
 10. รัตชฎา สุขมาก - คลองไทย
 11. พิษณุ รสมาลี - ทางเลือกใหม่
 12. กฤตภาส ชาญสวัสดิ์ - พลังปวงชนไทย
 13. เจริญวิทย์ แก้วแสน - ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 8
ฉวาง, ช้างกลาง, นาบอน, พิปูน

 1. สุนทร รักษ์รงค์ - พลังประชารัฐ
 2. ปรีชานนท์ สรรพจิตต์ - ก้าวไกล
 3. มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล - ภูมิใจไทย
 4. ธนชาต ศรีเปารยะ - ไทยภักดี
 5. กชพร ราชรักษ์ - ไทยสร้างไทย
 6. ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ - ประชาธิปัตย์
 7. เรขา ปรีชาวัย - รวมไทยสร้างชาติ
 8. เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ - เพื่อไทย
 9. ราณี ใจเย็น - คลองไทย
 10. พลวรรฒน์ ธรรมโสภณ - เสรีรวมไทย
 11. พิเชษฐ รัตนพันธ์ - ทางเลือกใหม่
 12. กฤษณา ศิริผล - ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 9
ท่าศาลา (ดอนตะโก, ท่าศาลา, ไทยบุรี, โพธิ์ทอง, โมคลาน, หัวตะพาน)

 1. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ - พลังประชารัฐ
 2. สุรินทร์ เมฆาวรรณ - ชาติพัฒนากล้า
 3. พชร สงประเสริฐ - ไทยสร้างไทย
 4. พีรกิตติ์ แก้วนก - ก้าวไกล
 5. อวยพรศรี เชาวลิต - ประชาธิปัตย์
 6. หมอผึ้ง วิเชียร - ภูมิใจไทย
 7. อภิวิชญ์ รยนตรีกาล - เสรีรวมไทย
 8. อำนวย ยุติธรรม - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ฤทธิโชค ชัยฤกษ์ - ไทยภักดี
 10. สุทัศน์ ดาราไกย - คลองไทย
 11. จรัญ ศรีสุข - เพื่อไทย

นครศรีธรรมราช เขต 10
ขนอม, ท่าศาลา (กลาย, ตลิ่งชัน, ท่าขึ้น, สระแก้ว), สิชล

 1. ศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ - ประชาธิปัตย์
 2. ภูริณัฐ ใจสนุก - ไทยสร้างไทย
 3. สุธรรม คงรอด - คลองไทย
 4. สัญญา แพลือ - ไทยภักดี
 5. สุชาติ ชนะคุ้ม - เสรีรวมไทย
 6. ชุ้น กังสุกุล - พลังประชารัฐ
 7. นิชนา ลาภานันต์ - ก้าวไกล
 8. ประเสริฐ สายทองแท้ - ภูมิใจไทย
 9. วรพันธ์ ทองหมัน - เพื่อชาติ
 10. ปรมาภรณ์ บริบูรณ์ - เพื่อไทย
 11. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล - รวมไทยสร้างชาติ
 12. เอกวิทย์ ศรีเจริญ - ไทยสมาร์ท

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กระบี่-ตรัง-นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด