เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. นครนายก-นนทบุรี-ปทุมธานี

รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. นครนายก-นนทบุรี-ปทุมธานี

เลือกจังหวัด • •

นครนายก
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • •

นนทบุรี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • •

 • ไทรน้อย
 • บางบัวทอง
 • ปากเกร็ด
 • เมืองนนทบุรี

ปทุมธานี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) • • • • • •

 • คลองหลวง
 • ธัญบุรี
 • เมืองปทุมธานี
 • ลำลูกกา
 • หนองเสือ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

นครนายก เขต 1
ปากพลี, เมืองนครนายก

 1. ปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร - ภูมิใจไทย
 2. นิดา ขนายงาม - พลังประชารัฐ
 3. สุรพล บุญมา - เพื่อไทย
 4. พลพิพัฒน์ สมบูรณ์สูข - เสรีรวมไทย
 5. วีรากร ประกอบ - ก้าวไกล
 6. มรกต อิสระเสนารักษ์ - ประชาธิปัตย์
 7. สมพงษ์ สายทอง - รวมไทยสร้างชาติ
 8. พิชญา ตันประเสริฐ - ใหม่
 9. สุพิตรา ฤทธิ์งาม - ไทยภักดี

นครนายก เขต 2
บ้านนา, องครักษ์

 1. วุฒิชัย กิตติธเนศวร - ภูมิใจไทย
 2. ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ - ประชาธิปัตย์
 3. มงคล ตีระวรานันท์ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ปรีชา คล่องจิตร์ - ใหม่
 5. เกรียงไกร กิตติธเนศวร - เพื่อไทย
 6. ณรงศักดิ์ ส้มเกลี้ยง - ก้าวไกล
 7. ชลธิชา ขนายงาม - พลังประชารัฐ
 8. วันชัย สิงห์ทอง - เสรีรวมไทย
 9. อนุพงษ์ บุตรโพธิ์ - ไทยภักดี
 10. นิต ภูมิราช - ภาคีเครือข่ายไทย

นนทบุรี เขต 1
เมืองนนทบุรี (ท่าทราย, บางกระสอ, บางเขน)

 1. เจริญ เรี่ยวแรง - ภูมิใจไทย
 2. วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา - รวมไทยสร้างชาติ
 3. จริยา มหายศนันทน์ - ไทยสร้างไทย
 4. สมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย - พลังประชารัฐ
 5. สุรพันธ์ ไวยากรณ์ - ก้าวไกล
 6. วิชยุตม์ รอดศิลป์ - ประชาธิปัตย์
 7. นิยม ประสงค์ชัยกุล - เพื่อไทย
 8. ธนดล เพชรบุรีกุล - เสรีรวมไทย
 9. สนธิชัย สุวรรณศร - ทางเลือกใหม่
 10. ธนวัฒน์ โพธิ์ศรี - ไทยภักดี

นนทบุรี เขต 2
เมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ, บางกร่าง, บางรักน้อย, บางศรีเมือง, สวนใหญ่)

 1. ชื่นประภา ขันธมาลี - มิติใหม่
 2. ธนินท์ธร ภูมราช - ประชาธิปัตย์
 3. ธนบดี อินทวีโร - เสรีรวมไทย
 4. จิรวรรณ เรี่ยวแรง - พลังประชารัฐ
 5. เฉลิมพล นิยมสินธุ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. วรวุฒิ ศรีนนท์ - ไทยสร้างไทย
 7. ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ - ก้าวไกล
 8. จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ - เพื่อไทย
 9. อัญรินทร์ อิทธิศรีศักดิ์ - ไทยภักดี
 10. ตฤน สุวรรณศร - ทางเลือกใหม่
 11. เหนือสุชา กองนิมิตรพัชรี - คลองไทย

นนทบุรี เขต 3
บางกรวย, เมืองนนทบุรี (บางไผ่)

 1. กุลวัฒน์ กุลสังคหะ - เสรีรวมไทย
 2. อิทธิพล คงพสิษฐ์พร - ภูมิใจไทย
 3. อนุสรณ์ แก้ววิเชียร - ก้าวไกล
 4. ราเชน ตระกูลเวียง - ทางเลือกใหม่
 5. ปณรัศม์ วันชาญเวช - เพื่อไทย
 6. ณรงคภูมิ ยังสี - ประชาธิปัตย์
 7. พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. วัชระ กรรณิการ์ - พลังประชารัฐ
 9. อนุศักดิ์ เรืองชู - ไทยสร้างไทย
 10. ธีระพงษ์ แก้ววิเศษ - พลังสังคม
 11. จักรพันธ์ ยนต์ศิริ - ไทยภักดี
 12. ชนัญชิดา ภัทราไพศาล - คลองไทย

นนทบุรี เขต 4
ปากเกร็ด (คลองเกลือ, บางตลาด, บางพูด, บ้านใหม่)

 1. ก้อง เพชรแก้ว - ไทยสร้างไทย
 2. นพดล ทิพยชล - ก้าวไกล
 3. อำนวย สุขขี - ทางเลือกใหม่
 4. พรทิพย์ อินทศรี - ไทยศรีวิไลย์
 5. มนตรี ตั้งเจริญถาวร - เพื่อไทย
 6. สุพรรษา เย็นเพ็ชร - ประชาธิปัตย์
 7. ฉลอง เรี่ยวแรง - ภูมิใจไทย
 8. วิรัตน์ บรรดาศักดิ์ - รวมไทยสร้างชาติ
 9. เกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ - พลังประชารัฐ
 10. สุกฤษฏิ์ ผ่องคำพันธุ์ - เสรีรวมไทย
 11. สุวรรณา อู่ใหม่ - ไทยภักดี

นนทบุรี เขต 5
บางบัวทอง (ละหาร, ลำโพ), ปากเกร็ด (เกาะเกร็ด, คลองข่อย, คลองพระอุดม, ท่าอิฐ, บางตะไนย์, บางพลับ, ปากเกร็ด, อ้อมเกร็ด), เมืองนนทบุรี (ไทรม้า)

 1. ปรีติ เจริญศิลป์ - ก้าวไกล
 2. ณรงค์ จันทนดิษฐ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. พลวัตร บรรดาศักดิ์ - พลังประชารัฐ
 4. ธนิต สุขทอง - ประชาธิปัตย์
 5. ณัฏฐ์ ปฐมพัณณณัฐ - ทางเลือกใหม่
 6. นพดล แก้วสุพัฒน์ - เพื่อไทย
 7. ปารมี เรี่ยวแรง - ภูมิใจไทย
 8. ก้องเกียรติ จั่นเพิ้ง - เสรีรวมไทย
 9. พกาวรรณ ทิมดี - ไทยภักดี

นนทบุรี เขต 6
บางใหญ่

 1. คุณากร มั่นนทีรัย - ก้าวไกล
 2. ณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม - รวมไทยสร้างชาติ
 3. สรเดช คลังทอง - ประชาธิปัตย์
 4. พันธวัชร บรรจงศิริเจริญ - เสรีรวมไทย
 5. สามารถ เจริญนนทสิทธิ์ - พลังประชารัฐ
 6. มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ - เพื่อไทย
 7. กฤษณะ แจ่มจันทร์ - ภูมิใจไทย
 8. ศักดิ์ชัย พัฒนะ - ทางเลือกใหม่
 9. ณรงค์ โต๊ะมุดบำรุง - ไทยภักดี

นนทบุรี เขต 7
ไทรน้อย (คลองขวาง, ไทรน้อย), บางบัวทอง (บางบัวทอง, พิมลราช, โสนลอย)

 1. ทศพล เพ็งส้ม - พลังประชารัฐ
 2. จำลอง ช่วยรอด - รวมไทยสร้างชาติ
 3. มลฤดี ปุริเส - ชาติพัฒนากล้า
 4. ประดิษฐ์ แน่วแน่ - ทางเลือกใหม่
 5. เดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ - เสรีรวมไทย
 6. สมศักดิ์ ด้วงโสน - ประชาธิปัตย์
 7. เกียรติคุณ ต้นยาง - ก้าวไกล
 8. ภูดิศ นนทพิมลชัย - เพื่อไทย
 9. วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
 10. กิตติมา เลิศสกุลทอง - ไทยภักดี

นนทบุรี เขต 8
ไทรน้อย (ขุนศรี, ไทรใหญ่, ราษฎร์นิยม, ทวีวัฒนา, หนองเพรางาย), บางบัวทอง (บางคูรัด, บางรักพัฒนา, บางรักใหญ่)

 1. สุธี ทองสวัสดิ์ - ไทยสร้างไทย
 2. สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ - ก้าวไกล
 4. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ - เพื่อไทย
 5. พิศิษฐ์ ทิมดี - เสรีรวมไทย
 6. วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
 7. สมภพ อุมะวิชนี - ประชาธิปัตย์
 8. สมชาย ศรีเย็น - ทางเลือกใหม่
 9. รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์ - พลังสังคม
 10. เฉลิมเกียรติ พ่วงฉิม - ไทยภักดี
 11. ปราโมทย์ พันธุเกตุ - พลังประชารัฐ

ปทุมธานี เขต 1
เมืองปทุมธานี (บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉลาง), ลาดหลุมแก้ว, สามโคก

 1. วรวิทย์ จึงสุระ - เสรีรวมไทย
 2. เสวก ประเสริฐสุข - พลังประชารัฐ
 3. สรวีย์ ศุภปณิตา - ก้าวไกล
 4. สุรศักดิ์ สุรทัตโชค - รวมไทยสร้างชาติ
 5. รังสิต ใยยุง - ไทยสร้างไทย
 6. สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล - เพื่อไทย
 7. ต่อวงศ์ อนุแสน - ประชาธิปัตย์
 8. นพพร ขาวขำ - ภูมิใจไทย
 9. สุรศักดิ์ พรหมมาศ - ไทยภักดี

ปทุมธานี เขต 2
เมืองปทุมธานี (บางกะดี, บางขะแยง, บางคูวัด, บางปรอก, บางพูด, บางพูน, บ้านกระแชง, บ้านกลาง,  บ้านใหม่, หลักหก)

 1. เจษฎา ดนตรีเสนาะ - ก้าวไกล
 2. สุรเดช กองรัตน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. นพดล ลัดดาเเย้ม - พลังประชารัฐ
 4. สฤษดิ์ เย็นทรวง - เสรีรวมไทย
 5. คิว อรุโณรส - ประชาธิปัตย์
 6. วิชัย เเก้วทอง - ราษฎร์วิถี
 7. วัฒนา วงศ์จันทร์ - ภูมิใจไทย
 8. ศุภชัย นพขำ - เพื่อไทย
 9. เจนจิรา ดำชะไว - ไทยภักดี

ปทุมธานี เขต 3
คลองหลวง (คลองสาม, เทศบาลเมืองท่าโขลง)

 1. นพนันทร์ หนูเจริญ - ไทยสร้างไทย
 2. ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ - เพื่อไทย
 3. สุทัศน์ พรหมมาศ - ไทยภักดี
 4. ปรีชา ชื่นชนกพิบูล - พลังประชารัฐ
 5. ชัยพร จันทนา - รวมไทยสร้างชาติ
 6. อนาวิล รัตนสถาพร - ภูมิใจไทย
 7. สมชาติ ค้าทันเจริญ - เสรีรวมไทย
 8. นภัทร โภคาสัมฤทธิ์ - ประชาธิปัตย์
 9. ชลธิชา แจ้งเร็ว - ก้าวไกล
 10. โชคชนะ ทวีกุล - พลังปวงชนไทย

ปทุมธานี เขต 4
คลองหลวง (เทศบาลเมืองคลองหลวง), ธัญบุรี (ประชาธิปัตย์), เมืองปทุมธานี (สวนพริกไทย)

 1. ประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย - รวมไทยสร้างชาติ
 2. สดใส โรจนวิชัย - รวมแผ่นดิน
 3. ศักดิ์สง่า ชนะภัย - เสรีรวมไทย
 4. สุทิน นพขำ - เพื่อไทย
 5. สกล สุนทรวาณิชย์กิจ - ก้าวไกล
 6. อานนท์ นุ่นสุข - ประชาธิปัตย์
 7. ยุทธวัฒน์ หาญเกียรติกล้า - พลังประชารัฐ
 8. ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย - ภูมิใจไทย
 9. ขุนนเรศ อัครเดชาโภคิน - ไทยสร้างไทย
 10. สุทิน บุญญบาล - ไทยภักดี
 11. ปฏิพัทธ์ รัตนสมบูรณ์ - พลังปวงชนไทย

ปทุมธานี เขต 5
คลองหลวง (คลองสี่, คลองห้า, คลองหก, คลองเจ็ด), ธัญบุรี (บึงยี่โถ, รังสิต, ลำผักกูด), หนองเสือ (นพรัตน์, บึงกาสาม, บึงซำอ้อ)

 1. พนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ - เสรีรวมไทย
 2. มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ - เพื่อไทย
 3. สิริกัญญา เสาะแสวง - รวมไทยสร้างชาติ
 4. ฐานพัฒน์ โตกำแพง - ไทยภักดี
 5. พิชัย ปิยะกาโส - ก้าวไกล
 6. ณฤทธิ์ นาควงษม์ - ประชาธิปัตย์
 7. วิรัช พยุงวงษ์ - พลังประชารัฐ
 8. ทิพกฤตา พิจารย์ - ประชาธิปไตยใหม่
 9. พิษณุ พลธี - ภูมิใจไทย

ปทุมธานี เขต 6
ลำลูกกา (คูคต, ลาดสวาย)

 1. ภัทรพล แก้วสกุณี - รวมไทยสร้างชาติ
 2. จิรชาติ ชายวงศ์ - ชาติไทยพัฒนา
 3. ปัญญา ชะเอมเทศ - เสรีรวมไทย
 4. เชตวัน เตือประโคน - ก้าวไกล
 5. เกียรติศักดิ์ ส่องแสง - พลังประชารัฐ
 6. นภัสนันท์ วิสฤตาภา - ประชาธิปัตย์
 7. เอกชัย ศรีสุขชยะกุล - ภูมิใจไทย
 8. ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ - เพื่อไทย
 9. วิชัย หัสดี - ไทยสร้างไทย
 10. ปฏิวัติ พิจารณ์ - ประชาธิปไตยใหม่
 11. อรงค์กฏ พันธ์ดารา - เพื่อชาติ
 12. บุญชู มุขประดับ - ไทยภักดี

ปทุมธานี เขต 7
ธัญบุรี (บึงน้ำรักษ์, บึงสนั่น), ลำลูกกา (บึงคอไห, บึงคำพร้อย, บึงทองหลาง, พืชอุดม, ลำไทร, ลำลูกกา), หนองเสือ (บึงบอน, บึงบา, ศาลาครุ, หนองสามวัง)

 1. ยงยุทธ มั่นบุปผชาติ - เพื่อไทย
 2. พรพิมล ธรรมสาร - ภูมิใจไทย
 3. พลวัฒน์ จันทะเอ - เสรีรวมไทย
 4. พนพ เกษามา - ประชาธิปัตย์
 5. ศุภลักษณ์ สายยงค์ - ประชาธิปไตยใหม่
 6. มานพ ชมชู - ไทยสร้างไทย
 7. ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ - ก้าวไกล
 8. กฤษณา วงศ์คำ - พลังประชารัฐ
 9. อธิวัฒน์ สอนเนย - รวมไทยสร้างชาติ
 10. วลัยพรรณ รัตนสมบูรณ์ - พลังปวงชนไทย
 11. กุลวรา รัตนคงคา - ไทยภักดี

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. นครนายก-นนทบุรี-ปทุมธานี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด