เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา

เช็กได้เลย! รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ทุกพรรค ทุกเบอร์

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา

เลือกจังหวัด •  •

นราธิวาส
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • • • • • • •

ปัตตานี
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร)    •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

ยะลา
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • •

 • เมืองยะลา
 • ยะหา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

นราธิวาส เขต 1
เมืองนราธิวาส, ยี่งอ

 1. โฅไมนี ดารายีสาฮอ - ไทยสร้างไทย
 2. แวฮามาดี แวดาโอะ - พลังประชารัฐ
 3. วัชระ ยาวอหะซัน - รวมไทยสร้างชาติ
 4. อัฟฟาน หะยียูโซะ - ประชาชาติ
 5. อามีเน๊าะ อารง - ก้าวไกล
 6. วัสสันต์ ดือเร๊ะ - ประชาธิปัตย์
 7. ลุตฟี หะยีอีแต - ภูมิใจไทย
 8. สหรัฐ มุณีรัตน์ - เพื่อไทย
 9. หามะ ดอแม - ไทยศรีวิไลย์
 10. ไซนูดิง ยาลา - เสรีรวมไทย

นราธิวาส เขต 2
ตากใบ, สุไหงโก-ลก

 1. เมธี อรุณ - ประชาธิปัตย์
 2. สมพร จันทร์ชู - เพื่อไทย
 3. สารี สะมะแอ - รวมไทยสร้างชาติ
 4. เจ๊ะซู ตาเหย็บ - ประชาชาติ
 5. อามินทร์ มะยูโซ๊ะ - พลังประชารัฐ
 6. ราชวัตร เด่นตุลาการ - ภูมิใจไทย
 7. อนันต์ หะมะ - เสรีรวมไทย
 8. ศิริชัย อัครธัญสกุล - คลองไทย

นราธิวาส เขต 3
เจาะไอร้อง, แว้ง, สุไหงปาดี

 1. สุลัยมาน มะโซ๊ะ - ประชาธิปัตย์
 2. สุกรี ศรีริกานนท์ - ภูมิใจไทย
 3. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ - พลังประชารัฐ
 4. มะหามัด ฮามิ - รวมไทยสร้างชาติ
 5. มูหามะรอมือลี อาแซ - ประชาชาติ
 6. อาฟิส ยะโกะ - เป็นธรรม
 7. วีระศักดิ์ เตาะสาตู - เพื่อไทย
 8. มหามะยาแม มามะ - ไทยศรีวิไลย์
 9. ตูแวดานียา ตูแวแมแง - เสรีรวมไทย

นราธิวาส เขต 4
จะแนะ, ระแงะ, สุคิริน

 1. ปักสู แวนามะ - เพื่อไทย
 2. อิสฮาม มูซอ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. กูเฮง ยาวอหะซัน - ประชาชาติ
 4. ใซดี เจ๊ะหามะ - ประชาธิปัตย์
 5. ซาการียา สะอิ - ภูมิใจไทย
 6. รำรี มามะ - พลังประชารัฐ
 7. สะอารี แมกองบือแน - ไทยสร้างไทย
 8. มะซอบือรี สามะ - ก้าวไกล
 9. ฮาเซ็ง อิงดิง - พลังสังคมใหม่
 10. อับดุลอาซิ เจ๊ะอูเซ็ง - เสรีรวมไทย

นราธิวาส เขต 5
บาเจาะ, รือเสาะ, ศรีสาคร

 1. พัครูรอยี สาและ - ไทยสร้างไทย
 2. อามีน โต๊ะนากายอ - รวมไทยสร้างชาติ
 3. เจะอามิง โตะตาหยง - ประชาธิปัตย์
 4. กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ - ประชาชาติ
 5. อามีร ซาริคาน - พลังประชารัฐ
 6. สุกรี มะเต๊ะ - ภูมิใจไทย
 7. มูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง - เพื่อไทย
 8. โยฮัน สาตออุมา - ก้าวไกล
 9. สะกรี เจะอาแซ - คลองไทย
 10. นิมิง นิโซ๊ะ - เสรีรวมไทย

ปัตตานี เขต 1
เมืองปัตตานี

 1. อภิศักดิ์ หะยีมะ - เพื่อไทย
 2. มานต์ เบ็ญนา - เสรีรวมไทย
 3. มุสตารซีดีน วาบา - เป็นธรรม
 4. เพชรดาว โต๊ะมีนา - ภูมิใจไทย
 5. วรวิทย์ บารู - ประชาชาติ
 6. อรุณ เบ็ญจลักษณ์ - พลังประชารัฐ
 7. ไฟซอล อีสเฮาะ - รวมไทยสร้างชาติ
 8. สนิท นาแว - ประชาธิปัตย์
 9. ชลิต ศรีสมาน - ไทยสร้างไทย
 10. ชาญชัย ศรีสุด - ก้าวไกล
 11. เกียรติศักดิ์ วงศ์นรานุวัตร - ไทยภักดี
 12. อามัน ลิมสุไลมาน - เพื่อชาติ
 13. กัมปารา หลำสุบ - ไทยศรีวิไลย์
 14. อรปภา อรัญญภาค - เปลี่ยน
 15. อิสกัณดัร ลาเต๊ะ - พลังสังคมใหม่

ปัตตานี เขต 2
โคกโพธิ์, หนองจิก

 1. อับดุลเราะมัน สายาดะ - ก้าวไกล
 2. ดุนยา เบญฮาริศ - เป็นธรรม
 3. อับดุลบาซิม อาบู - ภูมิใจไทย
 4. คอซีย์ มามุ - พลังประชารัฐ
 5. มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา - ประชาชาติ
 6. นาซีฮะห์ ลาเตะ - ไทยสร้างไทย
 7. อดิศักดิ์ สาหลำ - เพื่อไทย
 8. ศิรวัชโชติ รัตนมาลา - รวมไทยสร้างชาติ
 9. มนตรี ดอเลาะ - ประชาธิปัตย์
 10. เจะนิ สะนิ - ไทยศรีวิไลย์
 11. รอเสะ เจะหะ - ประชาธิปไตยใหม่
 12. ดุลบุตร กะจิ - เพื่อชาติ
 13. อดุลย์ หะยีดือราแม - เสรีรวมไทย
 14. นิซอบรี ยีเร็ง - เปลี่ยน
 15. รอฮะนี มะ - คลองไทย
 16. ธนพันธ์ ขวัญเพชร - พลังสังคมใหม่ 

ปัตตานี เขต 3
ทุ่งบางแดง, แม่ลาน, ยะรัง

 1. ฟรีดี เบญอิบรอน - ภูมิใจไทย
 2. สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ - ประชาชาติ
 3. มาหามะคอดาปี สมวงค์ - ก้าวไกล
 4. รุสดี แวบือซา - เพื่อไทย
 5. ซาตา อาแวกือจิ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. อิบรอฮิม ยานยา - ไทยสร้างไทย
 7. สุริยา กูทา - ประชาธิปัตย์
 8. มูฮัมหมัดกัสดาฟี กูนา - เป็นธรรม
 9. บูรฮันธ์ สะเม๊าะ - พลังประชารัฐ
 10. ซูไรดา กะดอง - เสรีรวมไทย
 11. ซูไรยา เบ็ญจ์วรรณมาศ - ไทยศรีวิไลย์
 12. บิสมี สาและ - ไทยภักดี
 13. มะดิง เย็ง - เพื่อชาติ

ปัตตานี เขต 4
กะพ้อ, ปะนาเระ, ไม้แก่น, สายบุรี

 1. อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ - ภูมิใจไทย
 2. โมฮำมัดรอฮมัด มามุ - ก้าวไกล
 3. อาหมัดบูรฮัน ติพอง - เพื่อไทย
 4. รุสดี สารอเอง - พลังประชารัฐ
 5. อริญชัย ซูสารอ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. ยูนัยดี วาบา - ประชาธิปัตย์
 7. โมฮามัดยาสรี ยูซง - ประชาชาติ
 8. สุไฮมี ดูละสะ - เป็นธรรม
 9. อาลีฟ มาแฮ - ไทยสร้างไทย
 10. เซ็ง ปูเตะ - ไทยภักดี
 11. ฮัมเสียะ ปูเงิน - ประชาธิปไตยใหม่
 12. อับดุลการิม ยูโซะ - เพื่อชาติ
 13. ธีรณัฎฐ์ จันทโน - เสรีรวมไทย
 14. ศรัทธา แหมะจิ - คลองไทย
 15. สามะ มะเซ็ง - เปลี่ยน
 16. นิพารุสวันฮัมซี ต่วน - พลังสังคมใหม่

ปัตตานี เขต 5
มายอ, ยะหริ่ง

 1. ต่วนเดร์ จุฑานันท์ - ภูมิใจไทย
 2. อันวาร์ สาและ - พลังประชารัฐ
 3. นาวี หะยีดอเลาะ - เพื่อไทย
 4. คอเลฟ เจ๊ะนา - ประชาธิปัตย์
 5. ยุซรี ซูสารอ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส - ประชาชาติ
 7. อัดนันต์ อาแว - ก้าวไกล
 8. มาหะมะ เลาะพา - เสรีรวมไทย
 9. ลาตีเก๊าะ บือแน - ไทยภักดี
 10. มะลาเซ็ง เจะแมง - ประชาธิปไตยใหม่
 11. อามาน ลีมะ - คลองไทย

ยะลา เขต 1
เมืองยะลา (ตาเซะ, ท่าสาป,  พร่อน, ยะลา, ยุโป, ลำพะยา, ลำใหม่, ลิดล, สะเตง, สะเตงนอก, หน้าถ้ำ), ยะหา (ตาชี, บาโงยซิแน, ยะหา)

 1. มะดารี ยะยือริ - รวมแผ่นดิน
 2. นิรัตน์ เสมอภาพ - เพื่อชาติ
 3. อะห์หมัด บอสตา - รวมไทยสร้างชาติ
 4. รอสดี แมงกาจิ - ไทยสร้างไทย
 5. นนทวัฒน์ โต๊ะหนู - เสรีรวมไทย
 6. จิรายุ เบ็ญจวงศ์ - เพื่อไทย
 7. อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ - พลังประชารัฐ
 8. สุไลมาน บือแนปีแน - ประชาชาติ
 9. ยุทธศักดิ์ เหงบารู - รวมใจไทย
 10. เกษมสันต์ สาแม - ภูมิใจไทย
 11. ยามารุดดิน ทรงศิริ - เป็นธรรม
 12. ประสิทธิ์ชัย พงษ์สุวรรณศิริ - ประชาธิปัตย์
 13. อันวาร์ อุเซ็ง - ก้าวไกล
 14. มนัส ป.ปาน - ไทยศรีวิไลย์

ยะลา เขต 2
กาบัง, เมืองยะลา (บันนังสาเรง, บุดี, เปาะเส้ง), รามัน, ยะหา (กาตอง, บาโร๊ะ, ปะแต, ละแอ)

 1. ซูพียัน ดารีอิโซ๊ะ - เป็นธรรม
 2. ริดวาน มะเต๊ะ - ไทยศรีวิไลย์
 3. อับดุลรอมัน บุวา - รวมแผ่นดิน
 4. อับดุลเล๊าะ บุวา - ประชาธิปัตย์
 5. กอเซ็ง แซมะซู - พลังประชารัฐ
 6. อิสกานดา สาแม - เพื่อไทย
 7. อัลดุลฮาฟิซ หิเล - ภูมิใจไทย
 8. สาการียา เลาะยะผา - ไทยสร้างไทย
 9. อนุรักษ์ หมัดเลียด - ก้าวไกล
 10. ธรนินทร์ ยะมาแล - รวมไทยสร้างชาติ
 11. ซูการ์โน มะทา - ประชาชาติ
 12. ไซด์นอน แวหามะ - เสรีรวมไทย
 13. อับดุลรอหมาน บาเหม - เพื่อชาติ
 14. รุสนา มะดีเย๊าะ - ไทยพร้อม
 15. สมควร ตันปสุติ - พลังปวงชนไทย

ยะลา เขต 3
กรงปินัง, ธารโต, บันนังสตา, เบตง

 1. ณรงค์ ดูดิง - ประชาธิปัตย์
 2. อับดุลเลาะ สิเดะ - เป็นธรรม
 3. ยูซุฟ อาลอับดิลละฮ์ - ไทยสร้างไทย
 4. พิทักษ์ เอียดแก้ว - รวมไทยสร้างชาติ
 5. ฟันดี ปาลวัน - เพื่อชาติ
 6. สะอารี กากอง - เสรีรวมไทย
 7. กามิน มุซิ - พลังประชารัฐ
 8. มะรูดีน กาโฮง - ภูมิใจไทย
 9. แวหะมะ แวและ - เพื่อไทย
 10. อับดุลอายี สาแม็ง - ประชาชาติ
 11. ณรงค์ อาแว - ก้าวไกล
 12. ฟาอิซ บัยดูรี่ - ไทยศรีวิไลย์
 13. สไบ ดีเกียรติไพบูลย์ - คลองไทย
 14. ยุภาพิน บุญศรี - พลังปวงชนไทย

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด