เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง-สงขลา-สตูล

เช็กได้เลย! รวมเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา ทุกพรรค ทุกเบอร์

เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง-สงขลา-สตูล

เลือกจังหวัด • •

พัทลุง
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • • • • •

 • กงหรา

สงขลา
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • • • • • • • • • • •

 • จะนะ
 • เทพา
 • สิงหนคร
 • หาดใหญ่

สตูล
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) • • • • • •

 • ควนกาหลง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

พัทลุง เขต 1
เขาชัยสน, เมืองพัทลุง

 1. เสนอ จันทร์ราม - ไทยศรีวิไลย์
 2. สุพัชรี ธรรมเพชร - ประชาธิปัตย์
 3. เอกภัทร ภัทร์รัศมี - พลังประชารัฐ
 4. สัจเทพ ชุมแก่น - คลองไทย
 5. กิตติ สัตรัตน์ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. ภุชงค์ วรศรี - ภูมิใจไทย
 7. ประเวช อินทร์ด้วง - เสรีรวมไทย
 8. ณรากาญจน์ บุญนวล - ไทยสร้างไทย
 9. สุภาพร สงชู - ก้าวไกล
 10. ชัยจรงค์ ฤทธิสุนทร - เพื่อไทย
 11. อุกฤษฎ์ น้อยปาน - พลังปวงชนไทย

พัทลุง เขต 2
กงหรา (ชะรัด, สมหวัง), ควนขนุน, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์, ศรีบรรพต

 1. ทวิช ชูบัว - เสรีรวมไทย
 2. ธนากร บุญสนิท - ชาติพัฒนากล้า
 3. ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี - ประชาธิปัตย์
 4. วรท เทอดวีระพงศ์ - ภูมิใจไทย
 5. สุทธิบัตร สัตบุตร - ไทยภักดี
 6. สุพจน์ ดำแก้ว - ไทยสร้างไทย
 7. นิติศักดิ์ ธรรมเพชร - รวมไทยสร้างชาติ
 8. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร - พลังประชารัฐ
 9. พีระ พูลสง - ก้าวไกล
 10. ณิชชา แก้วนุ้ย - เพื่อไทย

พัทลุง เขต 3
กงหรา (กงหรา, คลองเฉลิม, คลองทรายขาว), ตะโหมด, บางแก้ว, ปากพะยูน, ป่าบอน

 1. วัฒนา เรืองแก้ว - พลังประชารัฐ
 2. ศุภกร ขุนชิต - ก้าวไกล
 3. ร่มธรรม ขำนุรักษ์ - ประชาธิปัตย์
 4. ปรัชญา นวลเปียน - รวมไทยสร้างชาติ
 5. ชำนาญ แก้วบริสุทธิ์ - ไทยศรีวิไลย์
 6. ประเทือง มนตรี - ภูมิใจไทย
 7. กรีณรงค์ ชาตรี - ไทยสร้างไทย
 8. จุฬารัตน์ นวลพรหม - เสรีรวมไทย
 9. ชมพล ขุนอักษร - เพื่อไทย

สงขลา เขต 1
เมืองสงขลา

 1. นายเจือ ราชสีห์ - รวมไทยสร้างชาติ
 2. ประสงค์ บริรักษ์ - ภูมิใจไทย
 3. กัณฑ์ นวกัณฑ์ - ชาติพัฒนากล้า
 4. สรรเพชญ บุญญามณี - ประชาธิปัตย์
 5. ภัทราวรรณ ขำตรี - ไทยสร้างไทย
 6. สำราญ บุญเส้ง - เพื่อไทย
 7. ภวัต นิตย์โชติ - พลังประชารัฐ
 8. สักกพันธ์ุ อนันต์พงค์ - ก้าวไกล
 9. เอนก ชูชื่น - เสรีรวมไทย
 10. จารุวิทย์ มะเฮด - พลังปวงชนไทย
 11. ปฐม บูรณะ - ไทยสมาร์ท

สงขลา เขต 2
หาดใหญ่ (คลองอู่ตะเภา, หาดใหญ่)

 1. วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ - ก้าวไกล
 2. ศาสตรา ศรีปาน - รวมไทยสร้างชาติ
 3. จะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ - ไทยสร้างไทย
 4. นิพัฒน์ อุดมอักษร - ประชาธิปัตย์
 5. ฐาปกรณ์ สันติวงศ์สถิตย์ - พลังสังคมใหม่
 6. อดิสัณห์ ชัยวิวัฒน์พงศ์ - พลังประชารัฐ
 7. ชนาธิป สันติภราภพ - เพื่อไทย
 8. จูรี นุ่มแก้ว - ชาติพัฒนากล้า
 9. เจษฎาพงศ์ ชูแก้ว - ภูมิใจไทย
 10. ประนอม ละอองแก้ว - เพื่อชาติ
 11. ชัยณัฐ รัตนเกษร - เสรีรวมไทย
 12. ลักขณา บุญรักษ์ - คลองไทย

สงขลา เขต 3
จะนะ (คลองเปียะ, จะโหนง), นาหม่อม, หาดใหญ่ (คอหงส์, ท่าข่าม, ทุ่งใหญ่, น้ำน้อย, บ้านพรุ, พะตง)

 1. ไพร พัฒโน - ภูมิใจไทย
 2. สำราญ อักษรกูล - พลังสังคมใหม่
 3. ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ - ชาติพัฒนากล้า
 4. สมยศ พลายด้วง - ประชาธิปัตย์
 5. อาทิตย์ สุวิทย์ - พลังประชารัฐ
 6. ยุทธนา ช่วงมณี - เสรีรวมไทย
 7. ถาวร วงศ์ชนะ - ไทยสร้างไทย
 8. พยม พรหมเพชร - รวมไทยสร้างชาติ
 9. ฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง - ก้าวไกล
 10. ชนัญชิดา ล่วนรักษ์ - เพื่อไทย
 11. พักต์ติยา ริยาพันธ์ - เพื่อชาติ
 12. นูรุดดีน ยอดดำ - พลังปวงชนไทย

สงขลา เขต 4
กระแสสินธุ์, ระโนด, สทิงพระ, สิงหนคร (ชะแล้, บางเขียด, ม่วงงาม, รำแดง, วัดขนุน)

 1. ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว - พลังประชารัฐ
 2. สุนิตย์ แก้วจินดา - ก้าวไกล
 3. อรุณ สวัสดี - รวมไทยสร้างชาติ
 4. อมรเทพ สังข์น้อย - เสรีรวมไทย
 5. สมศักดิ์ แสงประดับ - เพื่อไทย
 6. ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว - ประชาธิปัตย์
 7. ไกรธนู แกล้วทนงค์ - ภูมิใจไทย
 8. สวัสดิ์ ช้างสาร - ไทยสร้างไทย
 9. ธนาคาร แซ่หมัก - พลังสังคมใหม่
 10. วาสนา ปูทองจันทร์ - ไทยศรีวิไลย์

สงขลา เขต 5
ควนเนียง, รัตภูมิ, สิงหนคร (ชิงโค, ทำนบ, ปากรอ, ป่าขาด, สทิงหม้อ, หัวเขา)

 1. อนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ - ภูมิใจไทย
 2. สนิท บุญราศรี - ก้าวไกล
 3. เดชอิศม์ ขาวทอง - ประชาธิปัตย์
 4. สะหาก หมุดตะเหล็บ - เพื่อไทย
 5. ประจวบ รัตนพงษ์ - ไทยสร้างไทย
 6. ญาณพง เพชรบูรณ์ - พลังประชารัฐ
 7. ปรีชา สุขเกษม - รวมไทยสร้างชาติ
 8. ธีร์ธวัช ณ แฉล้ม - เสรีรวมไทย
 9. สุชาติ หลำเบ็นหมุด - คลองไทย
 10. ประพนธ์ บุญวรรโณ - พลังสังคมใหม่
 11. สุกัญญา ชำนาญวารี - พลังปวงชนไทย
 12. สวัสดิ์ หลงอะหลี - ประชากรไทย

สงขลา เขต 6
คลองหอยโข่ง, สะเดา

 1. ภูริดา กาละมิตร์ - ไทยสร้างไทย
 2. สุภาพร กำเนิดผล - ประชาธิปัตย์
 3. ธิวัชร์ ดำแก้ว - ก้าวไกล
 4. อนงค์นาถ วุฒิวงศาโรจน์ - พลังสังคมใหม่
 5. อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ - พลังประชารัฐ
 6. ภูวดล วงษ์โสภณากุล - รวมไทยสร้างชาติ
 7. ไพทูรย์ จุลรัตน์ - เสรีรวมไทย
 8. ธนพล ศรีเนตร - เพื่อไทย
 9. เบญจมาศ พุทธกูล - คลองไทย
 10. ไหวย๊ะ หมานอินทร์ - พลังปวงชนไทย
 11. ประสิทธิ์ ทองไสย - ไทยสมาร์ท

สงขลา เขต 7
เทพา (ลำไพล), นาทวี, สะบ้าย้อย

 1. อับดุลเราะมัน มอลอ - ประชาชาติ
 2. ศิริโชค โสภา - ประชาธิปัตย์
 3. โสภณ จันทรโชติ - เสรีรวมไทย
 4. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ - ภูมิใจไทย
 5. กุศล ขุนดำ - รวมไทยสร้างชาติ
 6. สมศักดิ์ ชุมประมาณ - พลังสังคมใหม่
 7. ธเนศ ล่องนาวา - พลังประชารัฐ
 8. ซีนาวาตีย์ เบ็ญบาเห็ม - เพื่อไทย
 9. ประวิทย์ คงราช - คลองไทย
 10. ตีเหม๊าะ เม๊าะโส๊ะ - พลังปวงชนไทย
 11. อธิวัตร ใบสะเม๊าะ - ไทยสมาร์ท

สงขลา เขต 8
จะนะ (ขุนตัดหวาย, คู, แค, ตลิ่งชัน, ท่าหมอไทร, นาทับ, นาหว้า, น้ำขาว, บ้านนา, ป่าชิง, สะกอม, สะพานไม้แก่น), เทพา (เกาะสะบ้า, ท่าม่วง, เทพา, ปากบาง, วังใหญ่, สะกอม)

 1. วสันต์ ชั่งหมาน - ภูมิใจไทย
 2. ประชา หวันมะแส - เสรีรวมไทย
 3. ธีรพงศ์ ดนสวี - พลังประชารัฐ
 4. ดนุนุช บัวพัฒน์ - พลังสังคมใหม่
 5. สมหมาย ขวัญทองยิ้ม - รวมไทยสร้างชาติ
 6. อัศวิน สุวิทย์ - ไทยสร้างไทย
 7. สุรินทร์ ปาลาเร่ - ประชาธิปัตย์
 8. ฮานาพี หมีนเส็น - เพื่อไทย
 9. สุบิน หีมใบ - ก้าวไกล
 10. ธนากรณ์ บุญมิ่ง - คลองไทย
 11. บัญชา แก้วมอญ - ประชาไทย
 12. มังโสด หมะเต๊ะ - ประชาชาติ
 13. สมมาตร อูมาสะ - พลังปวงชนไทย

สงขลา เขต 9
บางกล่ำ, หาดใหญ่ (คลองแห, ควนลัง, คูเต่า, ฉลุง, ทุ่งตำเสา)

 1. ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง - ประชาธิปัตย์
 2. ล่องหิ้น ทิพย์แก้ว - พลังประชารัฐ
 3. ทิพย์วรรณ ไกรสรนุเคราะห์ - ก้าวไกล
 4. วีระชาติ สุเมธจรัส - รวมไทยสร้างชาติ
 5. วิชัย วิชยานฤพล - ไทยสร้างไทย
 6. ธวัช สุวรรณมณี - พลังสังคมใหม่
 7. สมชาย เล่งหลัก - ภูมิใจไทย
 8. ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา - ชาติพัฒนากล้า
 9. สุวภัทร์ เหมโกทวีทรัพย์ - เสรีรวมไทย
 10. ชานิสรา ภูวิจิตร - เพื่อไทย
 11. ประวิทย์ ทองประสม - รวมพลัง
 12. มีชัย เทศนอก - คลองไทย
 13. มาวิน มากจังหวัด - ช่วยชาติ

สตูล เขต 1
ควนกาหลง (ทุ่งนุ้ย), ควนโดน, เมืองสตูล

 1. นาวี พรหมทรัพย์ - เสรีรวมไทย
 2. ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ - เพื่อไทย
 3. ซอบรี หมัดหมัน - ประชาธิปัตย์
 4. สุริยา บาราสัน - พลังประชารัฐ
 5. รอสี ใบกาเด็ม - รวมไทยสร้างชาติ
 6. นันทวัฒน์ ลิมมิตร - ไทยสร้างไทย
 7. ธนาคม พจนาพิทักษ์ - ก้าวไกล
 8. พิบูลย์ รัชกิจประการ - ภูมิใจไทย
 9. กิตติศักดิ์ ยามาสัน - ชาติพัฒนากล้า
 10. รมย์ศรี กะด๊ะ - ประชาชาติ
 11. อรุโณทัย เทศนอก - คลองไทย
 12. สนิท จันทร์โสด - พลังปวงชนไทย
 13. รอชีดีน หะสตูล - ประชากรไทย

สตูล เขต 2
ควนกาหลง (ควนกาหลง, อุใดเจริญ), ทุ่งแพ, ทุ่งหว้า, มะนัง, ละงู

 1. เกตุชาติ เกษา - ประชาธิปัตย์
 2. อิบรอหีม ควจเวช - ก้าวไกล
 3. นิคม แก้วทอง - รวมไทยสร้างชาติ
 4. วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ - ภูมิใจไทย
 5. ทินกร ทองใสเกลี้ยง - พลังประชารัฐ
 6. สายพิณ ณ พัทลุง - ไทยสร้างไทย
 7. ซอลีฮีน อิสมาแอล - เพื่อไทย
 8. ประสิทธิ์ แซ่อึ้ง - ชาติพัฒนากล้า
 9. ไพศาล หลีเส็น - ประชาชาติ
 10. อนุสรณ์ ชายเหตุ - เสรีรวมไทย
 11. ฮาบีบุญเลาะ เตาวะโต - คลองไทย
 12. เจนวิทย์ พุ่มเอี่ยม - ประชากรไทย
 13. นิรุตต์ กูลหลัง - พลังปวงชนไทย

คุณกำลังดู: เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง-สงขลา-สตูล

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด