“ลุงป้อม” ลุย 3 จังหวัดอีสาน ติดตามแก้ปัญหาน้ำ สั่งเตรียมรับมือแล้งช่วยประชาชน

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่ 3 จังหวัดอีสาน อุดรฯ หนองคาย และเลย ตรวจราชการติดตามการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสั่งเตรียมรับมือแล้ง ช่วยประชาชนอย่างทันสถานการณ์

“ลุงป้อม” ลุย 3 จังหวัดอีสาน ติดตามแก้ปัญหาน้ำ สั่งเตรียมรับมือแล้งช่วยประชาชน

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่ 3 จังหวัดอีสาน อุดรฯ หนองคาย และเลย ตรวจราชการ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสั่งเตรียมรับมือแล้ง ช่วยประชาชนอย่างทันสถานการณ์

วันที่ 24 ก.พ. 2566 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำ และความก้าวหน้าโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และ จ.เลย โดยช่วงเช้าจะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.อุดรธานี พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอนช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนภูพานวิทยา ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จากนั้นช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.หนองคาย ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย แล้วจึงตรวจติดตามโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ.เชียงคาน จ.เลย

สำหรับการลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการประสานแผนการบริหารจัดการน้ำในทุกมิติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานให้ดำเนินการตาม 10 มาตรการ รองรับฤดูแล้ง ปี 2565/66 อย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เตรียมการช่วยเหลือประชาชนให้ทันสถานการณ์ พร้อมเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ จ.อุดรธานี พลเอกประวิตร มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่เขต อ.กุดจับ พ้นวิกฤติขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีน้ำเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลำน้ำห้วยเชียง สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจากการเป็นแหล่งประมง ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย พร้อมมอบหมายกรมชลประทานเร่งรัดการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) จ.อุดรธานี ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่

ทางด้าน จ.หนองคาย มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง รวมถึงเตรียมแผนรับมือฝนทิ้งช่วง ป้องกันการขาดแคลนน้ำ และแผนรับมือน้ำท่วม กำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ขณะที่ จ.เลย ซึ่งประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก แต่ในช่วงฤดูแล้งกลับประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ พลเอกประวิตร มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเป็นโครงการที่จะสามารถบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังให้มีการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้ตนเอง ทำให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคงด้วย

ดร.สุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.อุดรธานี มีแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 66 รวม 33 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 14 อำเภอ พื้นที่รับประโยชน์ 4,800 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,955 ครัวเรือน และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 3.38 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำฆ้อง ระยะที่ 1 เป็นต้น

จ.หนองคาย มีแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 66 รวม 19 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ พื้นที่รับประโยชน์ 1,100 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,177 ครัวเรือน และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 0.51 ล้าน ลบ.ม. เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง โครงการประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยเป เป็นต้น

จ.เลย มีแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 66 รวม 20 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ พื้นที่รับประโยชน์ 3,180 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 5,411 ครัวเรือน และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 0.33 ล้าน ลบ.ม. เช่น โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 3 เป็นต้น.

คุณกำลังดู: “ลุงป้อม” ลุย 3 จังหวัดอีสาน ติดตามแก้ปัญหาน้ำ สั่งเตรียมรับมือแล้งช่วยประชาชน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด