มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด-ศาลทหารกลาง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด-ศาลทหารกลาง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด และตุลาการศาลทหารกลาง เหตุเกษียณอายุ ลาออกราชการ และปรับย้ายตำแหน่ง

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 80 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดจำนวน 80 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดแทน จำนวน 63 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ มีรายชื่อ อาทิพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้, พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์, พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์, พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย เป็นต้น

(อ่านฉบับเต็ม)

ขณะเดียวกันยังมีประกาศที่เกี่ยวข้องอีกฉบับ คือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 117 ราย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารกลางแทน จำนวน 84 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

(อ่านฉบับเต็ม)

คุณกำลังดู: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด-ศาลทหารกลาง

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด