มหาดไทย ชวนสวมผ้าไทย ร่วมงาน "ลอยกระทง" 65 ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"

มหาดไทย เชิญสวมใส่ผ้าไทยร่วมงานลอยกระทง ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ประสานตำรวจ ตรวจเข้ม เฝ้าระวังการกระทำความผิดทุกรูปแบบ ควบคู่กับการป้องกันภัย

มหาดไทย ชวนสวมผ้าไทย ร่วมงาน "ลอยกระทง" 65 ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"

มหาดไทย ชวนสวมใส่ผ้าไทยร่วมงานลอยกระทง ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ประสานตำรวจ ตรวจเข้มเฝ้าระวังการกระทำความผิดทุกรูปแบบ ควบคู่กับการป้องกันภัย

วันที่ 31 ต.ค.65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึง การจัดกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทงในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ทุกจังหวัดเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" มาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในรูปแบบ "สืบสานวิถีไทย ใส่ใจความปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข" พร้อมทั้งสั่งการให้เฝ้าระวังการกระทำความผิดทุกรูปแบบ ทั้งในสถานบริการ สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่จัดงาน และสถานที่อื่นๆ การควบคุมกวดขันในเรื่อง อาวุธปืน วัตถุระเบิด ยาเสพติด และการละเมิดกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดภัยสังคม ความเดือดร้อนรำคาญ หรืออาจขัดต่อภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย

รวมทั้งเพิ่มมาตรการทางด้านปกครอง มาตรการป้องกันปัญหาอัคคีภัยในสถานบริการ และมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 รวมถึงมาตรการควบคุมการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการเพิ่มความเข้นข้นในการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการอีกด้วย

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการที่กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ มี 4 เรื่องคือ 1. ให้ทุกจังหวัดและอำเภอ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ตรวจตรา และเข้มงวดกวดขันผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงผู้ที่จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และยาเสพติด เข้าไปในสถานที่จัดงาน และการป้องกันไม่ให้มีการกระทำเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับเพศในพื้นที่

2. รณรงค์ให้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในรูปแบบ "สืบสานวิถีไทย ใส่ใจความปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข" เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ปลอดสุราและปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายให้มิดชิดโดยคำนึงถึงกาลเทศะ

3. ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตรวจสอบระบบความปลอดภัย และระบบป้องกัน อัคคีภัยของอาคารที่ใช้เป็นสถานบริการ ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในพื้นที่ หรือสถานที่จัดกิจกรรมงานเทศกาลวันลอยกระทง และ 4. ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดำเนินกิจการสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19เพื่อป้องกันมีให้มีการแพร่ระบาดของโรคจากการใช้บริการ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือให้เข้มงวดกวดขันสถานบริการ หรือ สถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากเกิดอันตราย หรือพบเห็นผู้มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่สังคมส่วนรวม ขอให้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือที่โทรศัพท์สายด่วนต่างๆ อาทิ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่สายด่วน 191 แจ้งเบาะแสการกระทำผิด สายด่วน 1567 แจ้งเหตุนิรภัยต่างๆ ไฟไหม้ พลัดตกน้ำ สายด่วน ปภ. 1784 แจ้งเหตุรถโดยสาธารณะ 1584 หรือ แจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร 1669 ซึ่งทุกสายโทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณกำลังดู: มหาดไทย ชวนสวมผ้าไทย ร่วมงาน "ลอยกระทง" 65 ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด