มติครม.เห็นชอบ เว้นอากรศุลกากรชิ้นส่วน จูงใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในไทย

มติครม.เห็นชอบ เว้นอากรศุลกากรชิ้นส่วน จูงใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในไทย

ครม.เห็นชอบ ประกาศ กค. ยกเว้นอากรศุลกากรชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สร้างแรงจูงใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศ ส่งเสริมไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

วันที่ 7 มี.ค. 66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกิจการยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนด้วย

ทั้งนี้ ของที่ได้รับการยกเว้นอากรศุลกากร ได้แก่ ของและส่วนประกอบของ ของที่นำเข้าเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รวม 9 รายการ ดังนี้ 1) แบตเตอรี่ (battery) 2) มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (traction motor) 3) คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 4) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) 5) ระบบควบคุมการขับขี่ 6) ออนบอร์ดชาร์ทเจอร์ (on-board charger) 7) ดี ซี/ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC/DC converter) 8) อินเวอร์เตอร์ (inverter) รวมถึง พีซียู อินเวอร์เตอร์ PCU inverter 9) รีดักชัน เกียร์ ( reduction gear)

เงื่อนไขการได้รับการยกเว้นอากร ต้องเป็นของที่นำเข้ามาตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มีหนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์ว่าเป็นของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และต้องนำไปใช้ประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้าของ หากมีเหตุขัดข้องสามารถขอขยายระยะเวลาการผลิตได้อีกไม่เกิน 6 เดือน สำหรับของที่ได้รับการยกเว้นอากร หากไม่สามารถหรือไม่ได้นำไปใช้ประกอบหรือผลิต ภายในเวลาที่กำหนดให้ผู้นำเข้าของเข้าส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือชำระอากรโดยถือเป็นสภาพของของ ราคาและอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันที่นำของเข้า

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

"กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า รัฐอาจจะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าโดยเฉลี่ยประมาณ 3,143 ล้านบาทต่อปี แต่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคด้วย".

คุณกำลังดู: มติครม.เห็นชอบ เว้นอากรศุลกากรชิ้นส่วน จูงใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในไทย

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด