นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ปชช. 39.1% ไม่(ค่อย)เชื่อมั่นตำรวจ กลัวสุดอาชญากรรมออนไลน์ 40.46%

นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ปชช. 39.1% ไม่(ค่อย)เชื่อมั่นตำรวจ กลัวสุดอาชญากรรมออนไลน์ 40.46% เมื่อวันที่ 22 มกราคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของปร...

นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ปชช. 39.1% ไม่(ค่อย)เชื่อมั่นตำรวจ กลัวสุดอาชญากรรมออนไลน์ 40.46%

นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ปชช. 39.1% ไม่(ค่อย)เชื่อมั่นตำรวจ กลัวสุดอาชญากรรมออนไลน์ 40.46%

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 35.65 ระบุว่า ค่อนข้างหวาดกลัว รองลงมา ร้อยละ 33.51 ระบุว่า หวาดกลัวมาก ร้อยละ 17.63 ระบุว่า ไม่ค่อยหวาดกลัว และร้อยละ 13.21 ระบุว่า หวาดกลัวน้อย

ด้านประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 40.46 ระบุว่า คดีอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงขายของออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 24.66 ระบุว่า คดียาเสพติด เช่น ซื้อ ขาย หรือเสพยาเสพติด หลอนจากการเสพยา ร้อยละ 15.27 ระบุว่า คดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 9.00 ระบุว่า คดีฉ้อโกงประชาชน เช่น การหลอกลงทุน การเล่นแชร์ ร้อยละ 5.42 ระบุว่า คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร และร้อยละ 5.19 ระบุว่า คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์

ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 39.01 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 26.72 ระบุว่า เชื่อมั่นน้อย ร้อยละ 25.34 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น และร้อยละ 8.93 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก

เมื่อถามถึงการใช้บริการบนสถานีตำรวจของประชาชนในรอบ 1 ปี พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 80.23 ระบุว่า ไม่เคยใช้บริการ ขณะที่ร้อยละ 19.77 ระบุว่า เคยใช้บริการ ซึ่งตัวอย่างที่ระบุว่า เคยใช้บริการ (จำนวน 259 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 34.75 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 22.78 ระบุว่า พอใจมาก ร้อยละ 22.01 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 20.46 ระบุว่า พอใจน้อย

ด้านสายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 29.08 ระบุว่า ด้านการสืบสวนอาชญากรรม เช่น ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบ เสาะหาพยานหลักฐาน จับกุมคนร้าย รองลงมา ร้อยละ 27.02 ระบุว่า ด้านการจัดการจราจร ร้อยละ 22.06 ระบุว่า ด้านการป้องกันและปราบปราม เช่น สายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ ร้อยละ 12.83 ระบุว่า ไม่ชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดเลย และร้อยละ 9.01 ระบุว่า ด้านการสอบสวน เช่น รับแจ้งความ รับแจ้งเอกสาร อำนวยความเป็นธรรมในการดำเนินคดี

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 37.18 ระบุว่า มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า ทำงานรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 17.86 ระบุว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการให้บริการประชาชน ร้อยละ 11.53 ระบุว่า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ร้อยละ 3.74 ระบุว่า สามารถควบคุมอารมณ์และการแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ร้อยละ 2.05 ระบุว่า มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน และร้อยละ 1.91 ระบุว่า มีบุคลิกภาพมีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี

  1. ท่านรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมเพียงใด
ความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน ร้อยละ
ค่อนข้างหวาดกลัว 35.65
หวาดกลัวมาก 33.51
ไม่ค่อยหวาดกลัว 17.63
หวาดกลัวน้อย 13.21
รวม 100.00

 

  1. ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านรู้สึกหวาดกลัวต่อคดีอาชญากรรมประเภทใดมากที่สุด
ประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ
คดีอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงขายของออนไลน์ 40.46
คดียาเสพติด เช่น ซื้อ ขาย หรือเสพยาเสพติด หลอนจากการเสพยา 24.66
คดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 15.27
คดีฉ้อโกงประชาชน เช่น การหลอกลงทุน การเล่นแชร์ 9.00
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร 5.42
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ 5.19
รวม 100.00

  1. ท่านเชื่อมั่นต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงใด
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อยละ
ไม่ค่อยเชื่อมั่น 39.01
เชื่อมั่นน้อย 26.72
ค่อนข้างเชื่อมั่น 25.34
เชื่อมั่นมาก 8.93
รวม 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 4. ในรอบ 1 ปี ท่านเคยใช้บริการบนสถานีตำรวจ
การใช้บริการบนสถานีตำรวจของประชาชน ในรอบ 1 ปี ร้อยละ
เคยใช้บริการ (จำนวน = 259 หน่วยตัวอย่าง) 19.77
ระดับความพึงพอใจ
ค่อนข้างพอใจ 34.75
พอใจมาก 22.78
ไม่ค่อยพอใจ 22.01
พอใจน้อย 20.46
ไม่เคยใช้บริการ 80.23
รวม 100.00

 

  1. 5. ในภาพรวมท่านชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดมากที่สุด
สายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบ ร้อยละ
ด้านการสืบสวนอาชญากรรม เช่น ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบ เสาะหาพยานหลักฐาน จับกุมคนร้าย 29.08
ด้านการจัดการจราจร 27.02
ด้านการป้องกันและปราบปราม เช่น สายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ 22.06
ไม่ชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดเลย 12.83
ด้านการสอบสวน เช่น รับแจ้งความ รับแจ้งเอกสาร อำนวยความเป็นธรรมในการดำเนินคดี 9.01
รวม 100.00

 

  1. ในมุมมองของท่าน ลักษณะตำรวจที่ดีควรเป็นอย่างไร
ลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองของประชาชน ร้อยละ
มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 37.18
ทำงานรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 25.73
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการให้บริการประชาชน 17.86
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 11.53
สามารถควบคุมอารมณ์และการแก้ไขสถานการณ์ได้ดี 3.74
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 2.05
มีบุคลิกภาพ มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี 1.91
รวม 100.00

 

 

 

คุณกำลังดู: นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ ปชช. 39.1% ไม่(ค่อย)เชื่อมั่นตำรวจ กลัวสุดอาชญากรรมออนไลน์ 40.46%

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด