เงินค่าตอบแทนขึ้นเท่าไร หลัง ครม. ปรับเพิ่มให้ อบต.-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

เงินค่าตอบแทนขึ้นเท่าไร หลัง ครม. ปรับเพิ่มให้ อบต.-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินค่าตอบแทน อบต. เริ่มจ่ายอัตราใหม่ 1 ต.ค. 66 พร้อมเห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เงินค่าตอบแทน อบต. ขึ้นเท่าไหร่

สำหรับการกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับรายได้ของ อบต. ซึ่งปัจจุบันมี5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วงดังนี้

1. รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.รวม 25,800 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 15,480 บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.และ เลขานุการสภา อบต. 7,080 บาท/เดือน


2. รายได้เกิน 10-25ล้านบาท(3,562 แห่ง)

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.รวม 35,600 บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม21,180บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 15,180 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต.12,420 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 9,660 บาท/เดือน

3. รายได้เกิน 25-50ล้านบาท (525 แห่ง)

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.รวม 40,800บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 24,840บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 15,840 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต.12,960บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. 10,080 บาท/เดือน


4. รายได้เกิน 50-100 ล้านบาท (166 แห่ง)

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.รวม 46,000บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม 28,500บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 16,500 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต.13,500บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. 10,500 บาท/เดือน


5. รายได้เกิน 100-300 ล้านบาท (30แห่ง)

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.รวม 63,000บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม38,220บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 24,720บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต.20,250บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต. และ เลขานุการสภา อบต. 15,750 บาท/เดือน


6. รายได้เกิน 300ล้านบาท (8 แห่ง)

 • อัตราค่าตอบแทนของนายก อบต.รวม 75,530บาท/เดือน
 • รองนายก อบต. รวม45,540บาท/เดือน
 • ประธานสภา อบต. 30,540 บาท/เดือน
 • รองประธานสภา อบต. 24,990 บาท/เดือน
 • สมาชิกสภา เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. 19,440 บาท/เดือน

ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่ม มีอัตราเดียวกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาล ซึ่งการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะใช้งบประมาณจากรายได้ของ อบต. จากเดิม 9,522.05 ล้านบาท เป็น 13,774.69 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนปัจจุบัน4,252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.66เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า 11 ปี คือตั้งแต่ปี 2554ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่าร้อยละ 92.20 เห็นด้วยกับการให้มีการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรายละเอียดดังนี้

1. การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน

 • กำนัน อัตรากำลังคน7,036 อัตราเงินตอบแทน12,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน2,000 บาท/เดือน)
 • ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673อัตราเงินตอบแทน10,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน)
 • แพทย์ประจำตำบลอัตรากำลังคน7,036 อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)
 • สารวัตรกำนัน อัตรากำลังคน14,072อัตราเงินตอบแทน6,000 บาท/เดือน(เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน1,000 บาท/เดือน)
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองอัตรากำลังคน 149,418อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 1,000 บาท/เดือน)
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ อัตรากำลังคน46,181อัตราเงินตอบแทน6,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน1,000 บาท/เดือน)


2. ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบขั้นวิ่ง เดิมจากขั้นละ 200 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็นขั้นละ 300 บาทต่อปี และในกรณีที่ได้ 2 ขั้นจะปรับจาก 400 บาทต่อปี เป็น 600บาทต่อปี

 • กำนันแบบขั้นวิ่งใหม่ 29.13 บาท/เดือน
 • ผู้ใหญ่บ้าน280.15 บาท/เดือน
 • แพทย์ประจำตำบล 29.13 บาท/เดือน
 • สารวัตรกำนัน 58.26 บาท/เดือน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง618.59 บาท/เดือน
 • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ191.19บาท/เดือน


รวมงบประมาณ จากการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ แบบปรับฐาน จำนวน 4,393.50 ล้านบาทต่อปี และแบบขั้นวิ่ง จำนวน 402.15 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน4,795.65 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย แจ้งด้วยว่า อัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ไม่มีการปรับปรุงขณะที่สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพสูงขึ้น หลายหน่วยงานได้ปรับอัตราเงินเดือน หรือเงินตอบแทนไปแล้ว ดังนั้น การปรับปรุงอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งในครั้งนี้ จึงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพ และทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกัน.

คุณกำลังดู: เงินค่าตอบแทนขึ้นเท่าไร หลัง ครม. ปรับเพิ่มให้ อบต.-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด