เปิดทางเอสเอ็มอีระเริงไฟในตลาดหุ้น

เปิดทางเอสเอ็มอีระเริงไฟในตลาดหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ของเอสเอ็มอี) เพื่อส่งเสริมการระดมทุนของภาคเอกชนมากขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุน ของผู้ลงทุนมากขึ้น โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การระดมทุนในวงแคบสำหรับ เอสเอ็มอี หรือ PP-SME เพื่อส่งเสริมการระดมทุนของภาคเอกชน โดยเปิดให้บริษัทจำกัด ที่มีขนาดเกินกว่า เอสเอ็มอี ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม เอสเอ็มอีเช่น บริษัทที่มีรายได้เกินกว่า 300 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจภาคการค้าและการบริการ สามารถระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคล ในวงจำกัดได้ เช่นเดียวกับกรณี เอสเอ็มอี พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น กิจการต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพอย่างเพียงพอ ก่อนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ การเสนอขายแบบ PP-SME เป็นทางเลือกในการระดมทุนหนึ่ง สำหรับกิจการที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งเอสเอ็มอี สามารถออกหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนได้ในวงจำกัด โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) ต่อ ก.ล.ต.และ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ เอสเอ็มอี ให้สอดคล้องกับนิยามผู้ลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวกับ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเรียกว่า นิยามผู้ลงทุนกลาง สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ปรับปรุงใหม่.

คุณกำลังดู: เปิดทางเอสเอ็มอีระเริงไฟในตลาดหุ้น

หมวดหมู่: การลงทุน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด