เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา ว่า ถือเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการสวัสดิการสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมในทุกมิติสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ จากการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

เป้าหมายหลักคือทำให้ประชาชนเป็นสุข ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า การตั้งศูนย์ในโรงเรียนสามารถตอบทั้งความปลอดภัยในโรงเรียน การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ถ้าศูนย์แห่งนี้ทำได้ดีก็จะขยายผลไปทำที่โรงเรียนอื่น องค์ประกอบความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้ คือ นักเรียนมีความพร้อม มีความรัก ความปรารถนาดีต่อชุมชน และเด็กทุกคนอยากมีส่วนร่วม.

คุณกำลังดู: เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด