พบคนย้ายถิ่นหนีกรุงเทพ 1.2% ของประชากรทั้งประเทศ

พบคนย้ายถิ่นหนีกรุงเทพ 1.2% ของประชากรทั้งประเทศ

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรปี 65 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรและสังคมของผู้ย้ายถิ่น พบว่ามีผู้ย้ายถิ่น 809,000 คน คิดเป็นอัตราการย้ายถิ่น 1.2% ของประชากรทั้งประเทศ (69.91 ล้านคน) โดยภาคกลางมีจำนวนผู้ย้ายถิ่นมากที่สุด 345,000 คน คิดเป็น 42.6% ของจำนวนผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด และกรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ย้ายถิ่นน้อยที่สุด 55,000 คน หรือ 6.8% ส่วนสาเหตุการย้ายถิ่น พบว่าส่วนใหญ่ 34.8% หรือ 281,000 คน ย้ายถิ่นด้วยสาเหตุด้านการงาน เช่น หางานทำ หน้าที่การงาน ต้องการเปลี่ยนงาน รองลงมาด้านครอบครัว เช่น ติดตามคนในครอบครัวและทำกิจการครอบครัวและอื่นๆ เช่น ย้ายที่อยู่อาศัย กลับภูมิลำเนา และศึกษาต่อ เป็นต้น

ขณะที่รูปแบบการย้ายถิ่นแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกันจำนวน 518,000 คน 2.ผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาค 244,000 คน 3.ผู้ย้ายถิ่นมาจากต่างประเทศ 47,000 คน จากการสำรวจยังพบว่า อัตราการย้ายถิ่นสุทธิของภาคเหนือและภาคกลางมีผลเป็นบวกคือ 0.13 และ 0.06 ตามลำดับ คือมีผู้ย้ายถิ่นเข้ามากกว่าผู้ย้ายถิ่นออก ส่วนกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีอัตราการย้ายถิ่นสุทธิเป็นลบ คือ -0.20, -0.14 และ 0.09 ตามลำดับคือมีผู้ย้ายถิ่นเข้าน้อยกว่าผู้ย้ายถิ่นออก.

คุณกำลังดู: พบคนย้ายถิ่นหนีกรุงเทพ 1.2% ของประชากรทั้งประเทศ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด