พปชร.พร้อมหนุนเป็นนโยบาย หลัง “อ.ไข่” เสนอดันกฎหมายดูแลศิลปะและวัฒนธรรม

พปชร.พร้อมหนุนเป็นนโยบาย หลัง “อ.ไข่” เสนอดันกฎหมายดูแลศิลปะและวัฒนธรรม

“นฤมล” รับหนังสือ “อ.ไข่ มาลีฮวนน่า” เสนอดันกฎหมายดูแลสวัสดิการนักสร้างสรรค์ เผย พรรคพลังประชารัฐพร้อมหนุนนโยบายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 10 มี.ค. 2566 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช, เรือเอกนิธิ บุญยรัตกลิน, นายกานต์ กิตติอำพน, น.ส.ณิรินทร์ เงินยวง, น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ และ น.ส.ชญาภา ปรีภาพาก กลุ่มสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย นำโดย นายคฑาวุธ ทองไทย หรือ อาจาย์ไข่ มาลีฮวนน่า และสมาชิก เข้ายื่นหนังสือเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐผลักดันการจัดตั้งสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นนโยบายของพรรค ทำหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการให้กับกลุ่มศิลปิน และยังเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เพื่อให้เกิดการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดรับกับนโยบายของพรรคในการส่งเสริมอาชีพศิลปิน และนักสร้างสรรค์ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทักษะทางศิลปะ การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งระบบ เป็นการสร้างเม็ดเงินอีกสาขาอาชีพหนึ่งของไทย

ทั้งนี้ ทางสมาพันธ์ฯ มีเป้าหมายให้ภาคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับอุตสาหกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพราะจะมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอม สร้างเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นพลังในการพัฒนานโยบายและพลังแนวรุกในการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการแก้ไขปัญหาทางสังคม

โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มี สภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานในการจัดทำแผนแม่บทระดับชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน นักวิชาการ เอกชน และองค์กรภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การออกเป็นนโยบายสาธารณะทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โดยมีจัดตั้งกองทุนสนับสนุนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพภายใต้ ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยการผลักดันของกลุ่มศิลปินที่มีการยกร่างขึ้น และนำเสนอเข้าสู่บรรจุวาระ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทางด้าน นางนฤมล กล่าวหลังรับฟังว่า พรรคพลังประชารัฐพร้อมให้การสนับสนุน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพ และความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เพื่อเป็นหนึ่งในนโยบายของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย.

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

คุณกำลังดู: พปชร.พร้อมหนุนเป็นนโยบาย หลัง “อ.ไข่” เสนอดันกฎหมายดูแลศิลปะและวัฒนธรรม

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด