พระสงฆ์-เณร 60 รูป เปรียญเอก จาก 330 รูปที่เข้าสอบ วัดโมลีฯมากสุด

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีประโยค 9 ประจำปี 2566 พระเณรสอบผ่าน 60 รูป “วัดโมลี โลกยาราม” คว้าแชมป์ได้ 10 รูป ตามด้วย “วัดพระธรรมกาย” รองแชมป์ได้ 3 รูป

พระสงฆ์-เณร 60 รูป เปรียญเอก จาก 330 รูปที่เข้าสอบ วัดโมลีฯมากสุด

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีประโยค 9 ประจำปี 2566 พระเณรสอบผ่าน 60 รูป “วัดโมลีโลกยาราม” คว้าแชมป์ได้ 10 รูป ตามด้วย “วัดพระธรรมกาย” รองแชมป์ได้ 3 รูป ขณะที่บรรยากาศเงียบเหงาไร้เงาสมเด็จพระราชาคณะและกรรมการมหาเถรฯ เข้าร่วม ด้านแม่กองบาลีเผยผลสอบทรงตัว ห่วงวันข้างหน้าอาจจะหาศาสนทายาททำหน้าที่รับภาระพระพุทธศาสนายากขึ้น

ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. เวลา 14.00 น. มีการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นสนามสอบทางการศึกษา ระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ในการชิงชัยหาสุดยอดบาลีประโยค 9 (ป.ธ.9) หรือ “เปรียญเอก” ทางสงฆ์ โดยบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกปี ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีสมเด็จพระราชาคณะ และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เข้าร่วมในพิธีเลย โดยก่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.ธ.9 พระพรหมโมลี วัดปากน้ำฯ ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ผลการสอบบาลีสนามหลวงค่อนข้างทรงตัว ซึ่งวางใจไม่ได้ เพราะในวันข้างหน้า อาจจะหาศาสนทายาทเพื่อทำหน้าที่รับภาระพระพุทธ ศาสนายากขึ้น

จากนั้นเวลาที่พระภิกษุสามเณร และเจ้าสำนักเรียนรอคอยก็มาถึง เมื่อพระธรรมวัชรบัณฑิต วัดปากน้ำฯ ในฐานะรองแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านบาลีประโยค 9 ทีละรายชื่อ ปรากฏว่าผู้สอบได้ ป.ธ.9 มีจำนวน 60 รูป แบ่งเป็นพระภิกษุ 50 รูป และสามเณร 10 รูป จากผู้เข้าสอบทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 330 รูป โดยสำนักเรียนที่สอบ ได้มากที่สุดคือ วัดโมลีโลกยาราม จำนวน 10 รูป ประกอบด้วย พระมหาปภัทท์ ปญฺญาวุโธ พระมหานารินทร์ จรณธมฺโม พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม พระมหาพิศิษฐ์ ปภงฺกโร พระมหามานิต โชติธมฺโม พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร พระมหานัฐพล วราสโภ พระมหาสวัตติ์ ธัรภทฺโท สามเณรธนชัย และสามเณรทีปกร รองแชมป์ได้แก่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้ 3 รูป ประกอบด้วย พระมหารังสรรค์ จรสคฺโค พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร และพระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย

สำนักเรียนที่ได้ 2 รูป ได้แก่ วัดบางนาใน คือ พระมหาวิชากร ธีรปญฺโญ และพระมหาพิเศษสิทธิ์ วิโรจโน วัดแสนสุข จ.ชลบุรี ได้แก่ พระมหาบุญมา ญาณวุฑ์โฒ กับสามเณรธนชาติ วัดอาวุธวิกสิตาราม ได้แก่ พระมหาสุทธินันท์ สุทฺธินนฺโท กับมหาบัณฑิต วรจิตฺโต วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ ได้แก่ พระมหาสินชัย สิริปญฺโญ พระมหาณัฐพล สุทฺธิสทฺโท วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ได้แก่ สามเณรพงศกร กับสามเณรธนาคาร วัดพระนอน จักรสีห์ ได้แก่ พระมหาสุวิทย์ ฐานวุฑโฒ กับ พระมหาพงษ์นรินทร์ สุวิชาโน วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี ได้แก่ พระมหาสมศักดิ์ จตฺตมโล พระมหานฤนาท ภทฺรเมธี วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา ได้แก่ พระมหาธสุวรรณ ถาวโร และพระมหาวิทยา เรวโต วัดเทพลีลา ได้แก่ พระมหาชัยยา ฐานงฺกโร และพระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน

นอกนั้นได้วัดละ 1 รูป ได้แก่ พระมหาศุภเดช สุภเตโช วัดเทพศิรินทราวาส พระมหาโฆษิต สารวุฑฺโฒ วัดธาตุทอง พระพร ป.สาธุวิหารี วัด บพิตรพิมุข พระมหาณภัทร ธมฺมรโต วัดพระศรีมหาธาตุ พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระมหาสราวุฒิ วุฑฺฒิจารี วัดมหาพฤฒาราม พระเจนณรงค์ ป. ญาณกิตฺติ วัดสัมพันธวงศ์ พระมหาพงศฺภัค วรภโค วัดเสมียนนารี พระมหาธีรสิทธิ์ จนฺทสีโล วัดลาดปลาเค้า พระมหานพคุณ นวคุโณ วัดชัยฉิมพลี พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี วัดดุสิดาราม พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส วัดราชโอรสาราม พระมหาสันติ นาคโต วัดหงส์รัตนาราม พระมหาสุธินันท์ สุทฺธินน์โท วัดอรุณราชวราราม สามเณรสหรัฐ วัดเจ้าอาม พระมหาชลธี ชิตมาโร วัดครุนอก จ.สมุทร ปราการ พระมหาเฮน อินฺทโชโต วัดโคกกระเทียม จ.ลพบุรี พระมหาอนุชิต อภิปุญฺโญ วัดสวนดอก จ.ลำปาง พระมหาสุรสิทธิ์ ฉนฺทสาโร วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ สามเณรปฏิวัตน์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ วัดป่าห้วยเงิน จ.ร้อยเอ็ด สามเณรธีรพงศ์ วัดคำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี พระมหาสาคเรศ ปุญฺญภาโค วัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ พระมหาอำนวย อภิญาโณ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม สามเณรชัยธวัช วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี สามเณรจารุวัฒน์ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร พระมหากำภู ธีรปญฺโญ วัดชันเงิน จ.ชุมพร และพระมหายิ่งยศ นิสฺสโภ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา

คุณกำลังดู: พระสงฆ์-เณร 60 รูป เปรียญเอก จาก 330 รูปที่เข้าสอบ วัดโมลีฯมากสุด

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด