พิษ ส.ต.ท.หญิง โพล ชี้ คนไทยกว่า 66% เชื่อเกิดจริง บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ

พิษ ส.ต.ท.หญิง โพล ชี้ คนไทยกว่า 66% เชื่อเกิดจริง บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ

พิษกรณี ส.ต.ท.หญิง! นิด้าโพล ชี้ คนไทยกว่า 66% เชื่อเกิดขึ้นจริง บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้น ขณะ 57.08% เชื่อ สามารถแก้ปัญหาได้

วันที่ 4 ก.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,102 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้นๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.29 ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง รองลงมา ร้อยละ 25.95 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ร้อยละ 19.33 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 14.07 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และร้อยละ 0.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความรู้สึกของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้นๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ (จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.32 ระบุว่า อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ รองลงมา ร้อยละ 41.55 ระบุว่า ไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ปฏิบัติงานจริงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 30.65 ระบุว่า เป็นการย้ายแค่ชื่อเข้ามาเอาตำแหน่ง เพื่อการเติบโตทางราชการในวันหน้า ร้อยละ 30.38 ระบุว่า เป็นการใช้เส้นสายทางราชการ/การเมือง ร้อยละ 27.38 ระบุว่า เป็นเรื่องปกติ ในระบบราชการไทย ร้อยละ 17.57 ระบุว่า ผู้บริหารในส่วนกลางไม่ใส่ใจดูแลแก้ปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 14.85 ระบุว่า เป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎระเบียบในระบบราชการ และร้อยละ 1.91 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ (จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง) พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 57.08 ระบุว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างจริงจัง และมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่กระทำผิดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ขณะที่ ร้อยละ 40.74 ระบุว่า ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ เพราะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานจนกลายเป็นเรื่องปกติ มีเรื่องของอำนาจ ผลประโยชน์และเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และร้อยละ 2.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

คุณกำลังดู: พิษ ส.ต.ท.หญิง โพล ชี้ คนไทยกว่า 66% เชื่อเกิดจริง บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด