ปลัด มท. กำชับทุกจังหวัดเร่งคุม "ปืนเถื่อน" ย้ำสกัดมือปืนรับจ้างก่อเหตุช่วงเลือกตั้ง

ปลัด มท. กำชับทุกจังหวัดเร่งคุม "ปืนเถื่อน" ย้ำสกัดมือปืนรับจ้างก่อเหตุช่วงเลือกตั้ง

"ปลัดมหาดไทย" กำชับทุกจังหวัดเร่งคุม "ปืนเถื่อน" พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังจับกุมผู้ทำผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ย้ำให้สกัดมือปืนรับจ้างก่อเหตุช่วงใกล้ "เลือกตั้ง"

วันที่ 4 มี.ค. 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินการสั่งการให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ กวดขันการบังคับใช้กฎหมายกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นที่มีความสุ่มเสี่ยงอาจก่ออาชญากรรมให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้ทุกอำเภอรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติมายังกรมการปกครองเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองแจ้งให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ให้บุคคลที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน มาขอรับอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ให้ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน แก่ทางราชการโดยไม่ต้องรับโทษ

นอกจากนั้น ให้จัดเก็บรายละเอียดของอาวุธปืน ทั้งกรณีอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหม่และอาวุธปืนที่นายทะเบียนได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมอาวุธปืนผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมจากอาวุธปืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีประกอบกับได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมโดยมีหรือใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว และให้เร่งพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือเรียกประกันหรือทัณฑ์บนแล้วแต่กรณี

สำหรับเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยมีหรือใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุและมีการจับกุมบุคคลที่มีพฤติกรรมครอบครอง หรือพกพาอาวุธปืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อาวุธปืนเถื่อน) ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนท้องที่จะออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ตามกฎหมายให้ไม่ได้ไปในที่สาธารณะ สร้างความหวาดกลัว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการตรวจค้นจับกุมบุคคลที่ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อน และยึดอาวุธปืนของกลางได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อความหวาดกลัวในความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

โดยให้นายอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยระดมสรรพกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครอื่นๆ ในพื้นที่ ในการสอดส่องดูแล ควบคุมตรวจตรา และกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย กรณีกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพล กลุ่มบุคคลผู้มีข้อมูลเกี่ยวพันกับสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจก่ออาชญากรรม

อย่างไรก็ตาม หากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดในการจับกุม เพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยเด็ดขาดตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการควบคุมดูแลช่วงใกล้การเลือกตั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยและสกัดกลุ่มมือปืนรับจ้างออกมาก่อเหตุ.

คุณกำลังดู: ปลัด มท. กำชับทุกจังหวัดเร่งคุม "ปืนเถื่อน" ย้ำสกัดมือปืนรับจ้างก่อเหตุช่วงเลือกตั้ง

หมวดหมู่: สังคม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด