โปรดเกล้าฯ 9 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ พ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ 9 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนฯ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำ...

โปรดเกล้าฯ 9 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ พ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ 9 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนฯ พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๙ ราย ดังนี้

๑. นายสมปอง คูนิอาจ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. นายสักกะพันธุ์ เมฆเลอสรวง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

๓. นางสาวภรวรรณ อภิธนาคุณ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

๔. นางอรพิน ตันติวิรุฬห์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๖. นางลัดดา เฉลิมกาญจนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๗. นางเซี่ยมน้อย อโณทัยไพบูลย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๘. นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๙. นายคงชิต ชินสิญจน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

คุณกำลังดู: โปรดเกล้าฯ 9 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ พ้นจากตำแหน่ง

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด