โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตสภาและอุปนายกราชบัณฑิตสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตสภาและอุปนายกราชบัณฑิตสภา

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตสภาและอุปนายกราชบัณฑิตสภา ใจความระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศ.กิตติคุณ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เป็นนายกราชบัณฑิตสภา ศ.ไผทชิต เอกจริยกร เป็นอุปนายกราชบัณฑิตสภา คนที่ 1 และ ศ.กิตติคุณ ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร เป็นอุปนายก คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.2564 นั้น ที่ประชุมราชบัณฑิตสภา ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 14 ธ.ค.2565 เห็นว่า นายกและอุปนายกราชบัณฑิตสภาดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตาแหน่งวันที่ 11 เม.ย.2566 จึงได้พิจารณาคัดเลือกราชบัณฑิตเพื่อแต่งตั้งรวม 3 ราย ดังนี้ 1.ศ.เกียรติคุณสุรพล อิสรไกรศีล เป็นนายกราชบัณฑิตสภา 2.ศ.สมบูรณ์ สุขสำราญ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตสภา คนที่ 1 และ 3.ศ.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตสภา คนที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทั้ง 3 รายตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต ใจความระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 1.ศ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ 2.ศ.เกียรติคุณสัญชัย สุวังบุตร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2565 เป็นต้นไป ทั้ง 2 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค.2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.

คุณกำลังดู: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตสภาและอุปนายกราชบัณฑิตสภา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด