โปรดเกล้าฯ “ไตรยฤทธิ์” นั่ง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ “สุริยา” เป็นอธิบดี DSI

โปรดเกล้าฯ “ไตรยฤทธิ์” นั่ง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ “สุริยา” เป็นอธิบดี DSI

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ “ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” พ้นจากอธิบดี DSI นั่ง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่วน “สุริยา สิงหกมล” พ้น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาดำรงตำแหน่ง อธิบดี DSI

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (9 มีนาคม 2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2. พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

(อ่านฉบับเต็ม)

ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
สุริยา สิงหกมล
สุริยา สิงหกมล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษของ นายไตรยฤทธิ์ สืบเนื่องจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และรักษาราชการแทน โดยให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับคำสั่งย้ายนี้เกิดการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงกรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอพัวพันการเรียกรับสินบนนายทุนจีนสีเทา.

คุณกำลังดู: โปรดเกล้าฯ “ไตรยฤทธิ์” นั่ง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ “สุริยา” เป็นอธิบดี DSI

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด