ประกาศแต่งตั้ง “พล.ต.อ.สุวัฒน์” อดีต ผบ.ตร นั่งประธานกรรมการจิสด้า

ประกาศแต่งตั้ง “พล.ต.อ.สุวัฒน์” อดีต ผบ.ตร นั่งประธานกรรมการจิสด้า

สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้ง อดีต ผบ.ตร “สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” นั่งประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และกรรมการอีก 6 คน มีผลตั้งแต่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 23 ก.พ. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (10 กรกฎาคม 2561, 2 มกราคม 2563 และ 22 มีนาคม 2565) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวม 7 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 และลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา 13 (1) และ (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวม 7 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ดังนี้
1. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางรวีวรรณ ภูริเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ดูฉบับเต็ม

คุณกำลังดู: ประกาศแต่งตั้ง “พล.ต.อ.สุวัฒน์” อดีต ผบ.ตร นั่งประธานกรรมการจิสด้า

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด