ปตท.สผ. จับมือ สผ. ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

ปตท.สผ. จับมือ สผ. ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

ปตท.สผ. และ สผ. จับมือดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของไทยในกรุงเทพฯ

14มีนาคม2566นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทย บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

รวมถึงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับพื้นที่ไปยังฐานข้อมูลของประเทศไทย เช่น การส่งเสริมการดำเนินงานของภาคเอกชน ในโครงการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon Capture, Utilization and StorageหรือCCUS) การเพิ่มการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย และการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม เป็นต้น ยังรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ และการเสริมสร้างความตระหนักรู้ แก่สาธารณะอีกด้วย

ความร่วมมือของ ปตท.สผ. และ สผ. ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ของทั้งสององค์กรที่ จะร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความสมดุลให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ.

คุณกำลังดู: ปตท.สผ. จับมือ สผ. ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด