รู้และเลี่ยง ไม่เสี่ยงโดนจับปรับ! ส่องกฎหมายจราจรฉบับใหม่ บังคับใช้วันที่ 5 กันยายนนี้

เมาแล้วขับปรับและจำคุก แข่งรถในทางสาธารณะ ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ย้อนศร ไม่สวมหมวกกันน็อก หรือไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับอ่วม บังคับใช้ 5 กันยายนนี้

รู้และเลี่ยง ไม่เสี่ยงโดนจับปรับ! ส่องกฎหมายจราจรฉบับใหม่ บังคับใช้วันที่ 5 กันยายนนี้

สำหรับกฎหมายจราจรที่จะมีผลบังคับใช้กับพวกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่นเพิ่มโทษเมาแล้วขับ-แข่งรถ, แต่เบาะสำหรับเด็กเล็กหรือ Baby Seat ยังไม่บังคับใช้, รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง, ส่วนรถปิกอัพ กรณีเป็นรถปิกอัพสองตอน หรือเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

ส่วนกฎหมายที่บังคับใช้ สำหรับการนั่งบริเวณแค็บในรถกระบะซิงเกิ้ลแค็บที่ไม่มีเบาะนั่งด้านหลัง แต่มักจะมีคนเข้าไปนั่ง หรือนั่งท้ายกระบะ สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนด ในลักษณะที่ปลอดภัย กฎหมายที่บังคับใช้กับรถกระบะประเภทนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2565

การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 มีดังนี้
-เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ กระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

-เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง
เพิ่มอัตราโทษปรับ เช่น
-ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
-ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
-ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
-ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)
-ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)
-ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)

เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น
-อัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท เพิ่มเป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง เพิ่มเติม ดังนี้
ความผิดฐานพยายามแข่งรถ กำหนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง (ม.134) ดังนี้
-มีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ
-รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง/ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
-มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ถือว่า "พยายามแข่งรถในทาง" ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของ
ความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

เพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ
-อัตราโทษเดิม จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.134/1)


กำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนคือ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทางระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ) (ม.134/2)

กำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย
-รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วน

-สำหรับรถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ด้วย

หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
สำหรับข้อกฎหมายข้อบังคับใช้การนั่งบริเวณแค็บ หรือนั่งท้ายกระบะ สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดส่วนประกาศกำหนดที่ชัดเจนอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 4 ธ.ค. 2565


ส่วนเรื่องที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน 6 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน/ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยหรือเบาะสำหรับเด็กเล็กได้ เพื่อจัดทำประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธ.ค. 65 ซึ่งเรื่องที่นั่งนิรภัยนี้จะยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.ย. 2565. แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำประกาศและลงประกาศให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษาต่อไป.

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

คุณกำลังดู: รู้และเลี่ยง ไม่เสี่ยงโดนจับปรับ! ส่องกฎหมายจราจรฉบับใหม่ บังคับใช้วันที่ 5 กันยายนนี้

หมวดหมู่: รถยนต์

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด