ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลือกตั้ง ส.ส. 2566

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลือกตั้ง ส.ส. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 บัญชีรายรับรายจ่าย ผู้สมัคร ส.ส.-บัญชีรายรับรายจ่ายพรรคการเมือง

วันที่ 16 มี.ค. 2566 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 บัญชีรายรับรายจ่าย ผู้สมัคร ส.ส.-บัญชีรายรับรายจ่ายพรรคการเมือง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖”
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง ทั้งนี้ ให้รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน หรือนำมาให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครหรือ พรรคการเมืองนั้นยินยอมหรือไม่คัดค้าน

ในกรณีที่นำทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือ ค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น “วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

“พรรคการเมือง” หมายความว่า พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วย

คลิ๊กระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566

คุณกำลังดู: ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายเลือกตั้ง ส.ส. 2566

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด