ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบ่ง 400 เขต พร้อมระเบียบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบ่ง 400 เขต พร้อมระเบียบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจำนวน ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต พร้อมเผยระเบียบ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และข้อ 45 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

(อ่านประกาศเรื่องจํานวนเขตเลือกตั้งฉบับเต็ม)

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (18 มีนาคม 2566) ทั้งนี้ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ กรณีเกิดเหตุจำเป็น เช่น เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุ สุดวิสัยอย่างอื่น ให้เอกอัครราชทูตมีอำนาจประกาศกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ หรือจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีอื่นตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ระเบียบยังระบุด้วยว่า ภายใน 10 วัน นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้เอกอัครราชทูตประกาศกำหนดวัน เวลา วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสถานที่เลือกตั้ง พร้อมทั้งปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน และรายงานให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการทราบด้วย หากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้โดยประกาศ ตามแบบ ส.ส.3/2 (นร) ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 10 วันก็ได้ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เดียวกับที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้เอกอัครราชทูตกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อย 1 วัน โดยวันที่กำหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละประเทศจะกําหนดให้แตกต่างกันก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยวันลงคะแนนต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีที่มีการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบแล้ว

ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(อ่านระเบียบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรฉบับเต็ม)

คุณกำลังดู: ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบ่ง 400 เขต พร้อมระเบียบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด